Skal FN´s Konvention om Barnets Rettigheder inkorporeres i dansk lov?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Børnenes Statsminister er en betegnelse, der med folketingets forråelse er en hån mod børn i Danmark: Mens de andre nordiske lande, Finland, Norge, Island og Sverige har inkorporeret FN’s konvention om Barnets rettigheder, lader det til at være umuligt her i landet. Derfor en opfordring til mere pres på beslutningstagerne fra befolkningen.

I anledning af Folketingsdebat 14.01.2020 & Beslutningsforslag B39

Danmark ratificerede konventionen i 1991 og lovede derved at overholde den. Men skal dette løfte holde i praksis, skal konventionen inkorporeres i lovgivningen. I den proces skal ethvert lovforslag kontrolleres for at sikre, at det ikke bryder med konventionens intentioner. Ligeledes skal den offentlige forvaltning overholde børnekonventionen. Barnet bliver på samme tid et barn med det naturgivne beskyttelsesbehov og et retssubjekt. Det sidste indebærer, at det offentliges beslutninger om barnet kan bringes for en domstol.

De fire andre nordiske lande, Finland, Norge, Island og Sverige har inkorporeret konventionen i deres lovgivning, velvidende at dette giver en mindre magtforskydning fra deres parlamenter til domstolene. Men i praksis medfører dette en mere gennemskuelig forvaltning af børns forhold, en bedre sikkerhed omkring vigtige dispositioner omkring barnet.

Det medfører også et ganske anderledes oplysningsniveau omkring konventionens indhold i befolkningen og i særdeleshed blandt professionelle, der har ansvaret for børns udviklings- og helbredsforhold og deres retssikkerhed.

Alt dette giver en forventning om, at tiden nu er inde til også i Danmark at komme på niveau med de øvrige nordiske velfærdslande. Vi har fået en børnenes statsminister, og hendes nytårstale gav et løfte om en mere sikker sagsbehandling af alle børns mellemværende med den offentlige sektor.

Ved debatten i Folketinget i aften er tonen mere brutal. Selv socialdemokratiet omtaler, at forholdene for „udlændingebørn” spiller en rolle. Altså allerede dér tales der åbent om partiets behov for diskrimination,  hvilket er forbudt efter  konventionen.  Flere  andre  par- tier kommer med mere brutale udsagn om de børn, Bedsteforældre for Asyl beskæftiger sig med, såvel i asylfasen som „andre udlændingepositioner”. Ud fra denne debat er stemningen hos Folketingsflertallet blevet yderligere forrået. Udsigten til en inkorporation forekommer håbløs, medmindre der opstår et hidtil ukendt pres fra befolkningens side.

Et lyspunkt er den fornemme argumentation under mødet af Trine Torp (SF), som har fremlagt beslutningsforslaget.

Pludselig er udlændingepolitikken blevet styrende for alle børns rettigheder i forhold til politikere i Danmark. Mange flere bedsteforældre end vores gruppe må være engagerede i børns retssikkerhed fremover, idet konventionens bestemmelser skal sikre alle børn på dansk jord.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018