Høringssvar

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Høringssvar fra SOS Racisme

På Folketingets hjemmeside kan man normalt finde alle høringssvar til lovforslagene. Desuden er der en kommenteret høringsrapport under dokumenterne for det udvalg, som skal behandle et lovforslag.
ft.dk: klik på udvalg, vælg det, du tror skal behandle loven.
udvalgets hjemmeside: vælg dokumenter;
vælg så lovforslag; og klik på lovforslaget.
Det ligger som bilag til det fremsatte lovforslag, nogle gange under Udvalgsbehandling. Hvis det ikke er der, så prøv evt. et tidl. eller senere folketingsår. Man kan også google titlen på lovforslaget ind i browseren, titlen står som regel øverst i SOS Racismes høringssvar.

Fra listen herunder kan du klikke dig ind på SOS Racismes høringssvar fra de seneste år.

Høringssvar 2021

28. marts 2021. Om afsoningsvilkår for udvisningsdømte kriminelle.
10. marts 2021. Om separat indkvartering af gifte og samlevende mindreårige udlændinge. (“barnebrude”)
5. marts 2021b. Om ændringer i den kommunale vejledningspligt om repatrieringsloven.
5. marts 2021a. Om ændringer i repatrieringsloven.
5. marts 2021. Om udsættelse af lejerne i en almen bolig, inden der foreligger dom i en ankesag, hvis den dømte bor i en almen bolig.
4. marts 2021. Om overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande.
2. marts 2021. Om udvisning for vanvidskørsel.
11. februar 2021. Om tryghedsskabende opholdsforbud, forbud mod deltagelse i nattelivet og udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande.
12. Januar 2021. Høringssvar vedr. europæisk system ang. rejseinformation og -tilladelse (ETIAS), oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EES), samt Schengen-informationssystemet (SIS) ang. ind- og udrejsekontrol samt politi- og strafferetligt samarbejde og brug af SIS ved tilbagesendelse af 3.landsstatsborgere med ulovligt ophold m.v.
1. januar 2021. SOS Racisme er imod de fleste dele af Hjemrejseloven. Den handler mest om straf og sanktioner, hvis en udvist udlænding ikke medvirker til hjemsendelse, og loven krænker flere menneskerettigheder.

Høringssvar 2020

11. december 2020. Erklæringsadgang for at få dansk statsborgerskab bør være muligt 5 år endnu for dem, der tidligere har måttet afgive det pga. andet statsborgerskab.
24. november 2020. SOS Racisme advarer mod at bruge udvisningsdomme uproportionalt for at forebygge tvangsægteskaber
19. november 2020. SOS Racisme_foreslår_ændringer vedr. coronarelateret_kriminalitet
8. november 2020. SOS anbefaler man styrker tilsyn om arbejdsmiljø, boligforhold mv. for udenlandske praktikanter.
8. november 2020. Om ophold i Danmark for britiske statsborgere efter Brexit
3. november 2020. Corona-test med tvang ved udsendelse bør ikke være muligt
5. august 2020. Aktivering og uddannelse for indkvarterede på asylområdet og udrejsecentrene
1. august 2020. Ghetto-loven forbyder boligplacering af flygtninge i udsatte boligområder
11. juni 2020. Midlertidigt beskyttelsesophold skal forlænges ved 2 års arbejde m.v. (L 187) og om straf for sort arbejde (L 188)
21. april 2020. Om hjemmel til at iværksætte sociale foranstaltninger for børn og unge i asylsystemet
6. marts 2020. Ringe muligheder for behandling af stof- og alkoholmisbrug for udlændinge i udrejsecentre og fængsler
18. februar 2020. Afskaf straf for tiggeri og udesovning
16. februar 2020. Om reglerne for udlændinges ulønnede frivillige arbejde
2. februar 2020. Lovforslag på 328 s med administrative ændringer i udlændingeloven mv.

Høringssvar 2019

6. december 2019. Afskaf opholdskrav for ret til dagpenge mv.
2. december 2019. Udenrigsministeriet vil nægte fremmedkrigere m.fl. bistand
25. november 2019. Seniorpension – Dokumentationsproblemer for udlændinge
12. november 2019. Børn af fremmedkrigere og børn der har begået kriminalitet skal kunne få dansk statsborgerskab
21. oktober 2019. Ændring af reglerne for frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab
17. oktober 2019. Afskaf sanktioner mod ledige i stedet for at skærpe dem
(side 1-3) og 9. oktober 2019. For en forenklet offentlig beskæftigelses-indsats (side 4-9)
9. oktober 2019. For en forenklet offentlig beskæftigelsesindsats
(side 4-9 i et samlet høringssvar)
20. september 2019. Familiesammenføring af børn: SOS er for afskaffelse af vurdering af integrationskrav, men imod indførelse af en ny 3-måneders grænse for ansøgningen
15. april 2019. Midlertidige nødherberger om vinteren skal kunne bruges af alle hjemløse i Danmark
5. april 2019. Om fortrinsret for lejere på interne ventelister i det almennyttige byggeri
1. marts 2019. SOS er imod forbud mod konstruktion af en kunstig hymen
25. februar 2019. SOS: Stop nu de formålsløse sanktioner af udlændinge i lov om aktiv socialpolitik, boligstøtte, retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven
17. februar 2019. Høringssvar på udkast til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, dog ikke på “sanktionsloven”
18. januar 2019. Høringssvar om paradigmeskifteloven L 140: kun midlertidige ophold for flygtninge, voldsomme uproportionale straffe i udrejsecentre og andre stramninger efter Finanslovsaftalen for 2019
7. januar 2019. Om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
4. januar 2019. Om ny paragraf i straffeloven der skal hindre at tro og kultur kan have indflydelse på straffens fastsættelse
4. januar 2019. Om pålæg af ophold på udrejsecentre og straf for overtrædelser af pligterne
4. januar 2019. Om udlændingestramninger som følge af kriminalisering af psykisk vold
3. januar 2019. Om skærpelse af paragrafferne om pas i udlændingeloven

Høringssvar 2018

3. december 2018. Både høringssvar til betænkning om grundlovsceremonier og høringssvar af 4. oktober 2018 om ændringer af Indfødsretsloven
22. november 2018. Om fysisk forandring af udsatte boligområder
22. november 2018. Om ændringer i bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger
21. november 2018. Om ændringer i bekendtgørelsen om drift af almene boligområder
26. oktober 2018. Om uledsagede flygtningebørn med videre
21. oktober 2018. Om initiativer der modvirker såkaldte parallelsamfund
14. september 2018. Nej til skærpede strafzoner og andre tillægsstraffe
8. september 2018. Om grænsekontrol og transportøransvar
16. august 2018. Om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018