Vedtægter

§1
Foreningens navn er ‘SOS Racisme Danmark’. Dog kan navnet SOS mod Racisme benyttes i en overgangsperiode.

Stk. 2. Foreningens mottoer er ’Stop racisme’, ’En hånd til min ven’ og ’Lige værdighed for alle’.


 

§2
SOS Racismes formål er at bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning og andre ikkevoldelige midler. SOS Racisme er en almennyttig, humanitær organisation, som er partipolitisk uafhængig og åben for alle demokratiske kræfter.

Stk. 2. SOS Racisme skal:
• arbejde for at virkeliggøre grundsætningen: Alle mennesker er ligeværdige uanset hudfarve, nationalitet, sprog, religion, etnisk og kulturel baggrund,
• fremme forståelsen for forskellige grupper og enkeltpersoner, der udsættes for diskrimination i det danske samfund,
• samle flest mulige til at modarbejde racistiske handlinger og holdninger i samfundet,
• bekæmpe den tilsigtede og utilsigtede diskrimination af indvandrere, flygtninge og andre etniske minoriteter i Danmark, bl.a. når det gælder adgang til bolig, arbejde, uddannelse, politisk deltagelse og retsbeskyttelse,
• arbejde for bedre retsbeskyttelse af indvandrere og flygtninge i Danmark,
• arbejde for en øget kontakt mellem indvandrere, flygtninge og danskere for at nedbryde fordomme og myter,
• øge oplysningen om de krænkelser af menneskerettighederne, der verden over får mennesker til at flygte fra deres hjemland,
• motivere og engagere unge danskere, indvandrere og flygtninge til aktivt at modarbejde racisme.


 

§3
Medlemmer af foreningen er alle, der har betalt kontingent, og som ikke er i mere end et års restance.

Stk. 2. Tilslutning kan ske fra enkeltpersoner og fra organisationer.

Stk. 3. Enkeltpersoner, der har betalt kontingent, repræsenterer sig selv, har taleret, én stemme og kan efter seks måneders medlemsskab kandidere til samtlige tillidsposter.

Stk. 4. En lokalafdeling omfatter medlemmer i et geografisk område inden for Rigsfællesskabet. Afdelingen bestemmer selv sin interne struktur, og den skal arbejde i overensstemmelse med SOS Racismes formål (§ 2). Enhver ny lokalafdeling godkendes af landsrådet. Afgørelsen kan indankes for landsmødet.

Stk. 5. En organisation, der har betalt kontingent, har 3 stemmeberettigede på landsmødet. Disse har taleret og kan efter seks måneders medlemsskab kandidere til samtlige tillidsposter.


 

§4
Foreningens højeste myndighed er LANDSMØDET, der afholdes hvert år i 4. kvartal. Landsmødet indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen annonceres på hjemmesiden sosracisme.dk og bringes i medlemsbladet, subsidiært udsendes pr. email eller brev.

Stk. 2. Gyldigt medlemskab giver adgang til landsmødet og stemmeret. Valgbarhed kræver seks måneders medlemskab.

Stk. 3. Det ordinære landsmødes DAGSORDEN skal mindst indeholde:
a) valg af dirigent
b) valg af referent
c) godkendelse af dagsorden
d) beretning fra landsrådet
e) godkendelse af landsrådets beretning
f) regnskab
g) godkendelse af regnskab
h) vedtagelse af tilskud til lokalafdelingerne
j) valg af landsformand m/k
k) valg af næstformand m/k
l) valg af kasserer
m) valg af 2-4 medlemmer af landsrådet
n) valg af 1-2 suppleant(er) til landsrådet
o) valg af l revisor og l revisorsuppleant
p) eventuelt

Stk. 4. Hver godkendt lokalafdeling vælger en repræsentant til landsrådet.

Stk. 5. Revisor og revisorsuppleant skal være myndige og må ikke være medlemmer af landsrådet.

Stk. 6. Landsmødets afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En stemme-berettiget kan begære skriftlig afstemning. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 7. Forslag til dagsordenen skal være landsrådet i hænde senest 8 dage før landsmødet

Stk. 8. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, såfremt 1/4 af de stemme-berettigede medlemmer eller landsrådet finder det nødvendigt. Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af motiveret dagsorden.


 

§5
Landsrådet har det fulde ansvar for foreningens anliggender. Landsrådet leder foreningens landsdækkende arbejde og har det overordnede ansvar for kontakten til lokalafdelingerne.

Stk. 2. Landsrådet består af landsformand, næstformand, kasserer og 2-4 valgte medlemmer samt en repræsentant for hver lokalafdeling. I tilfælde af afgang fra posterne landsformand, næstformand, kasserer sker omkonstituering inden for landsrådet for resten af året, såfremt det er muligt, ellers skal landsrådet indkalde til ekstraordinært landsmøde.

Stk. 3. Landsmødet vælger 1-2 suppleant(er) til landsrådet.

Stk. 4. Landsrådet fastsætter selv sin dagsorden. Opstår der stemmelighed i landsrådets møder, er landsformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Landsrådet skal motivere til og søge at uddelegere udførelsen af aktiviteter til lokalafdelingerne. Landsrådet kan oprette ad hoc-udvalg, hvis der er behov herfor.

Stk. 6. Til udførelsen af praktiske funktioner, sekretærarbejde m.v. kan landsrådet tilknytte relevante personer.

Stk. 7. Kassereren skal være myndig.


 

§6
Landsrådet har det overordnede ansvar for foreningens økonomi, herunder beslutning om gældsstiftelse.

Stk. 2. Landsformand og kasserer, som er valgt for et år ad gangen, tegner i fællesskab foreningen økonomisk.

Stk. 3. Foreningens midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for SOS Racisme.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5. Lokalafdelingerne kan søge støtte til konkrete aktiviteter hos landsrådet.

Stk. 6. Midler, som lokalafdelingerne selv skaffer, hvad enten de kommer fra offentlige eller private kilder, er lokalafdelingernes egne. Ved ansøgning til landsdækkende kilder bør lokalafdelingen kontakte landsformanden.


 

§7
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et lovligt indvarslet landsmøde eller et lovligt indvarslet ekstraordinært landsmøde.

Stk. 2. Ændringsforslag til de gældende vedtægter skal være landsrådet i hænde senest 8 dage før et landsmøde.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de gyldige stemmer på landsmødet.


 

§8
Opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på et landsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal landsrådet senest 14 dage efter indvarsle et ekstraordinært landsmøde. Såfremt forslaget vedtages på dette møde med 2/3 af de afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 2. Hvis foreningen opløses, overføres dens aktiver til et formål i overensstemmelse med §2, ved beslutning på landsmødet, jf. stk. 1.


 

§9
Landsrådet kan udelukke et medlem. Afgørelsen kan indankes for landsmødet.


 

§10
Vedtægterne erstatter alle tidligere vedtægter for SOS Racisme Danmark og Folkebevægelsen mod Fremmedhad og træder i kraft efter vedtagelse både på SOS Racismes og Folkebevægelsens landsmøder, som afholdtes den 6. oktober 1991 og den 7. december 1991. Der er foretaget ændringer på landsmøderne i 1992, 1994, 1995, 2003, 2010 og 2014. Ved landsmødet 25. november 2017 er enkelte ændringer foretaget og foreningens navn ændret fra SOS mod Racisme til SOS Racisme. Ved ekstraordinært landsmøde 21. april 2018 er landsrådet udvidet og et nyt motto tilføjet. Ved landsmødet 21. november 2020 er foretaget ændringer omkring valgbarhed og landsrådet. Herefter er dette dokument de gældende vedtægter.