Vedtægter for SOS Racisme Danmark

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email


§1
Foreningens navn er ‘SOS Racisme Danmark’. Dog kan navnet SOS mod Racisme benyttes i en overgangsperiode.

Stk. 2. Foreningens mottoer er ’Stop racisme’, ’En hånd til min ven’ og ’Lige værdighed for alle’.


§2
SOS Racismes formål er at bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning og andre ikkevoldelige midler. SOS Racisme er en almennyttig, humanitær organisation, som er partipolitisk uafhængig og åben for alle demokratiske kræfter.

Stk. 2. SOS Racisme skal:
• arbejde for at virkeliggøre grundsætningen: Alle mennesker er ligeværdige uanset hudfarve, nationalitet, sprog, religion, etnisk og kulturel baggrund,
• fremme forståelsen for forskellige grupper og enkeltpersoner, der udsættes for diskrimination i det danske samfund,
• samle flest mulige til at modarbejde racistiske handlinger og holdninger i samfundet,
• bekæmpe den tilsigtede og utilsigtede diskrimination af indvandrere, flygtninge og andre etniske minoriteter i Danmark, bl.a. når det gælder adgang til bolig, arbejde, uddannelse, politisk deltagelse og retsbeskyttelse,
• arbejde for bedre retsbeskyttelse af indvandrere og flygtninge i Danmark,
• arbejde for en øget kontakt mellem indvandrere, flygtninge og danskere for at nedbryde fordomme og myter,
• øge oplysningen om de krænkelser af menneskerettighederne, der verden over får mennesker til at flygte fra deres hjemland,
• motivere og engagere unge danskere, indvandrere og flygtninge til aktivt at modarbejde racisme.


§3
Medlemmer af foreningen er alle, der har betalt kontingent, og som ikke er i mere end et års restance.

Stk. 2. Tilslutning kan ske fra enkeltpersoner og fra organisationer.

Stk. 3. Enkeltpersoner, der har betalt kontingent, repræsenterer sig selv, har taleret, én stemme og kan efter seks måneders medlemsskab kandidere til samtlige tillidsposter.

Stk. 4. En lokalafdeling omfatter medlemmer i et geografisk område inden for Rigsfællesskabet. Afdelingen bestemmer selv sin interne struktur, og den skal arbejde i overensstemmelse med SOS Racismes formål (§ 2). Enhver ny lokalafdeling godkendes af landsrådet. Afgørelsen kan indankes for landsmødet.

Stk. 5. En organisation, der har betalt kontingent, har 3 stemmeberettigede på landsmødet. Disse har taleret og kan efter seks måneders medlemsskab kandidere til samtlige tillidsposter.


§4
Foreningens højeste myndighed er LANDSMØDET, der afholdes hvert år i 4. kvartal. Landsmødet indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen annonceres på hjemmesiden sosracisme.dk og bringes i medlemsbladet, subsidiært udsendes pr. email eller brev.

Stk. 2. Gyldigt medlemskab giver adgang til landsmødet og stemmeret. Valgbarhed kræver seks måneders medlemskab.

Stk. 3. Det ordinære landsmødes DAGSORDEN skal mindst indeholde:
a) valg af dirigent
b) valg af referent
c) godkendelse af dagsorden
d) beretning fra landsrådet
e) godkendelse af landsrådets beretning
f) regnskab
g) godkendelse af regnskab
h) vedtagelse af tilskud til lokalafdelingerne
j) valg af landsformand m/k
k) valg af næstformand m/k
l) valg af kasserer
m) valg af 2-4 medlemmer af landsrådet
n) valg af 1-2 suppleant(er) til landsrådet
o) valg af l revisor og l revisorsuppleant
p) eventuelt

Stk. 4. Hver godkendt lokalafdeling vælger en repræsentant til landsrådet.

Stk. 5. Revisor og revisorsuppleant skal være myndige og må ikke være medlemmer af landsrådet.

Stk. 6. Landsmødets afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En stemme-berettiget kan begære skriftlig afstemning. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 7. Forslag til dagsordenen skal være landsrådet i hænde senest 8 dage før landsmødet

Stk. 8. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, såfremt 1/4 af de stemme-berettigede medlemmer eller landsrådet finder det nødvendigt. Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af motiveret dagsorden.


§5
Landsrådet har det fulde ansvar for foreningens anliggender. Landsrådet leder foreningens landsdækkende arbejde og har det overordnede ansvar for kontakten til lokalafdelingerne.

Stk. 2. Landsrådet består af landsformand, næstformand, kasserer og 2-4 valgte medlemmer samt en repræsentant for hver lokalafdeling. I tilfælde af afgang fra posterne landsformand, næstformand, kasserer sker omkonstituering inden for landsrådet for resten af året, såfremt det er muligt, ellers skal landsrådet indkalde til ekstraordinært landsmøde.

Stk. 3. Landsmødet vælger 1-2 suppleant(er) til landsrådet.

Stk. 4. Landsrådet fastsætter selv sin dagsorden. Opstår der stemmelighed i landsrådets møder, er landsformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Landsrådet skal motivere til og søge at uddelegere udførelsen af aktiviteter til lokalafdelingerne. Landsrådet kan oprette ad hoc-udvalg, hvis der er behov herfor.

Stk. 6. Til udførelsen af praktiske funktioner, sekretærarbejde m.v. kan landsrådet tilknytte relevante personer.

Stk. 7. Kassereren skal være myndig.


§6
Landsrådet har det overordnede ansvar for foreningens økonomi, herunder beslutning om gældsstiftelse.

Stk. 2. Landsformand og kasserer, som er valgt for et år ad gangen, tegner i fællesskab foreningen økonomisk.

Stk. 3. Foreningens midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for SOS Racisme.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5. Lokalafdelingerne kan søge støtte til konkrete aktiviteter hos landsrådet.

Stk. 6. Midler, som lokalafdelingerne selv skaffer, hvad enten de kommer fra offentlige eller private kilder, er lokalafdelingernes egne. Ved ansøgning til landsdækkende kilder bør lokalafdelingen kontakte landsformanden.


§7
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et lovligt indvarslet landsmøde eller et lovligt indvarslet ekstraordinært landsmøde.

Stk. 2. Ændringsforslag til de gældende vedtægter skal være landsrådet i hænde senest 8 dage før et landsmøde.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de gyldige stemmer på landsmødet.


§8
Opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på et landsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal landsrådet senest 14 dage efter indvarsle et ekstraordinært landsmøde. Såfremt forslaget vedtages på dette møde med 2/3 af de afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 2. Hvis foreningen opløses, overføres dens aktiver til et formål i overensstemmelse med §2, ved beslutning på landsmødet, jf. stk. 1.


§9
Landsrådet kan udelukke et medlem. Afgørelsen kan indankes for landsmødet.


§10
Vedtægterne erstatter alle tidligere vedtægter for SOS Racisme Danmark og Folkebevægelsen mod Fremmedhad og træder i kraft efter vedtagelse både på SOS Racismes og Folkebevægelsens landsmøder, som afholdtes den 6. oktober 1991 og den 7. december 1991. Der er foretaget ændringer på landsmøderne i 1992, 1994, 1995, 2003, 2010 og 2014. Ved landsmødet 25. november 2017 er enkelte ændringer foretaget og foreningens navn ændret fra SOS mod Racisme til SOS Racisme. Ved ekstraordinært landsmøde 21. april 2018 er landsrådet udvidet og et nyt motto tilføjet. Ved landsmødet 21. november 2020 er foretaget ændringer omkring valgbarhed og landsrådet. Herefter er dette dokument de gældende vedtægter.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018