Vedtægter for SOS Racisme Danmark

 

§1

Foreningens navn er ‘SOS Racisme Danmark’. Dog kan navnet SOS mod Racisme benyttes i en overgangsperiode.

Stk. 2. Foreningens mottoer er ’Stop racisme’, ’En hånd til min ven’ og ’Lige værdighed for alle’.

 


 

§2

SOS Racismes formål er at bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning og andre ikkevoldelige midler. SOS Racisme er en almennyttig, humanitær organisation, som er partipolitisk uafhængig og åben for alle demokratiske kræfter.

Stk. 2. SOS Racisme skal:

  • arbejde for at virkeliggøre grundsætningen: Alle mennesker er ligeværdige uanset hudfarve, nationalitet, sprog, religion, etnisk og kulturel baggrund,
  • fremme forståelsen for forskellige grupper og enkeltpersoner, der udsættes for diskrimination i det danske samfund,
  • samle flest mulige til at modarbejde racistiske handlinger og holdninger i samfundet,
  • bekæmpe den tilsigtede og utilsigtede diskrimination af indvandrere, flygtninge og andre etniske minoriteter i Danmark, bl.a. når det gælder adgang til bolig, arbejde, uddannelse, politisk deltagelse og retsbeskyttelse,
  • arbejde for bedre retsbeskyttelse af indvandrere og flygtninge i Danmark,
  • arbejde for en øget forståelse mellem minoriteter og majoritet for at nedbryde fordomme og myter,
  • øge oplysningen om de krænkelser af menneskerettighederne, der verden over får mennesker til at flygte fra deres hjemland,
  • motivere og engagere minoriteter og majoritet til sammen at modarbejde racisme aktivt.
  •  

 

§3

Medlemmer af foreningen er alle, der har betalt kontingent, og som støtter foreningens formål jf. §2.

Stk. 2. Tilslutning kan ske fra enkeltpersoner og fra organisationer.

Stk. 3. Enkeltpersoner, der har betalt kontingent, har taleret og stemmeret og kan efter seks måneders medlemskab kandidere til tillidsposter.

Stk. 4. En organisation, der har betalt kontingent, har tre delegerede på årsmødet. Disse har taleret og stemmeret og kan, når organisationen har været medlem i 6 måneder, kandidere personligt til tillidsposter.

 


 

§4

Foreningens højeste myndighed er ÅRSMØDET, der afholdes hvert år i 4. kvartal. Årsmødet indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen annonceres på hjemmesiden sosracisme.dk og sendes ud sammen med tidsskriftet, subsidiært udsendes pr. e-mail eller brev.

Stk. 2. Det ordinære årsmødes DAGSORDEN skal mindst indeholde:
a) valg af dirigent
b) valg af referent
c) godkendelse af dagsorden
d) fremlæggelse og godkendelse af beretning fra forretningsudvalget
e) fremlæggelse og godkendelse af regnskab
f) behandling af indkomne forslag
g) valg af formand
h) valg af talsperson
i) valg af kasserer

j) valg af en suppleant til forretningsudvalget

k) valg af revisor og revisorsuppleant
l) eventuelt

Stk. 3. Forretningsudvalget med formand, talsperson, kasserer og suppleant vælges på årsmødet for et år.

Stk. 4. Formand, talsperson, kasserer og suppleant skal være myndige.

Stk. 5. Revisor og revisorsuppleant skal være myndige og må ikke være medlemmer af forretningsudvalget.

Stk. 6. Årsmødets afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En stemmeberettiget kan begære skriftlig afstemning. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 7. Forslag til dagsordenen skal være forretningsudvalget i hænde senest en uge før årsmødet

Stk. 8. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, såfremt 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer eller forretningsudvalget eller et flertal i koordinationsudvalget finder det nødvendigt. Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af motiveret dagsorden.

 


 

§5

Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for foreningens anliggender, herunder økonomien.

Stk. 2. Forretningsudvalget indgår i løbende samarbejde med koordinationsudvalg og aktivitetscirkler (jf. §6 – §7).

Stk. 3. Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen økonomisk. Koordinationsudvalget kan beslutte at tilføje andre, der også tegner foreningen sammen med enten kasserer eller formand.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5. Til udførelsen af praktiske funktioner, sekretærarbejde m.v. kan koordinationsudvalget tilknytte relevante personer.

 


 

§6

Foreningens aktiviteter samordnes af koordinationsudvalget. Koordinationsudvalget sammensættes af forretningsudvalgets medlemmer samt en repræsentant for hver aktivitetscirkel (jf. §7).

Stk. 2. Koordinationsudvalget leder foreningens landsdækkende arbejde.

Stk. 3. Koordinationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Koordinationsudvalget er det besluttende organ for foreningens aktiviteter. Beslutninger tilstræbes taget ved konsensus. Ved afstemninger er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 5. Forretningsudvalget har vetoret, hvis en beslutning vurderes at kunne bringe foreningens økonomi i fare.

 


 

§7

SOS Racisme består af et antal aktivitetscirkler, hvis kommissorium fastlægges af Koordinationsudvalget. Permanente aktivitetscirkler er for eksempel sekretariatscirklen, der står for den daglige drift og ledes af formand og kasserer, og politikcirklen, som talspersonen er tilknyttet.

Stk. 2. Aktivitetscirklerne er et dynamisk element i foreningens daglige virke. De kører selvstændigt efter demokratiske principper, men fortrinsvis ved konsensus. Hver aktivitetscirkel udpeger en repræsentant til koordinationsudvalget og orienterer formanden.

Stk. 3 En aktivitetscirkel kan søge koordinationsudvalget om økonomisk støtte til sine aktiviteter.

Stk. 4 Derudover kan nedsættes ad hoc-aktivitetscirkler med eget kommissorium, som fastlægges af koordinationsudvalget.

 


 

§8

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et lovligt indvarslet årsmøde eller et lovligt indvarslet ekstraordinært årsmøde.

Stk. 2. Ændringsforslag til de gældende vedtægter skal være forretningsudvalget i hænde senest en uge før et årsmøde.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de gyldige stemmer på årsmødet.

 


 

§9

Opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på et årsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal forretningsudvalget senest 14 dage efter indvarsle et ekstraordinært årsmøde. Såfremt forslaget vedtages på dette møde med 2/3 af de afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 2. Hvis foreningen opløses, overføres dens aktiver til et formål i overensstemmelse med §2, ved beslutning på årsmødet, jf. stk. 1.

 


 

§10

Koordinationsudvalget kan udelukke et medlem. Afgørelsen kan indankes for årsmødet.

 


 

§11

Vedtægterne erstatter alle tidligere vedtægter for SOS Racisme Danmark og Folkebevægelsen mod Fremmedhad og træder i kraft efter vedtagelse både på SOS Racismes og Folkebevægelsens landsmøder, som afholdtes den 6. oktober 1991 og den 7. december 1991. Der er foretaget ændringer på landsmøderne i 1992, 1994, 1995, 2003, 2010 og 2014. Ved landsmødet 25. november 2017 er enkelte ændringer foretaget og foreningens navn ændret fra SOS mod Racisme til SOS Racisme. Ved ekstraordinært landsmøde 21. april 2018 er landsrådet udvidet og et nyt motto tilføjet. Ved landsmødet 21. november 2020 er foretaget ændringer omkring valgbarhed og landsrådet. Ved ekstraordinært landsmøde 8. maj 2021 er foreningens struktur gennemgribende ændret. Herefter er dette dokument de gældende vedtægter.