Mindeord om Tove Krag

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Vi har mistet Tove, vores ven og inspirator. Det er en stor sorg. Tove Krag døde den 30. september 2020, 79 år gammel. Til trods for alvorlig sygdom det sidste år var Tove aktiv, utrættelig syntes det, til sin død.

Gennem en lang årrække var Toves engagement og virke fokuseret på arbejdet for fred i verden og for værdige levevilkår for alle mennesker – for flygtninge, asylansøgere, minoriteter, for verdens udsatte kvinder og børn. Tove var medlem af SOS Racisme. Hun var en bærende kraft i Kvindefredsligaen, i Kvindefredsnetværket i Kvinder i Sort og i Bedsteforældre for Asyls Kongelundsgruppe, ligesom hun også havde været i spidsen for initiativet Amnesti Nu, der i 2007 afleverede 90.469 underskrifter til fordel for amnesti til de asylansøgere, der havde siddet i asylsystemet i mere end 3 år. 

I fredsarbejdet var hun, altid med et kvindeperspektiv, engageret i nedrustning, herunder i implementeringen i den danske handlingsplan af FN´s resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed i krigs- og konfliktområder. Så sent som 8. august, Hiroshimadagen 2020, var hun medarrangør af et mindearrangement for ofrene for USA’s atombomber med lyssætning på Peblingesøen i København. I forhold til flygtningearbejdet var det hende også magtpåliggende at sikre et nødvendigt, men stort set negligeret kvindeperspektiv i debatten. Tove var en skarp debattør.

Hun var med til at planlægge – og deltog i – talrige demonstrationer, var med til at formulere baggrund og paroler, utrættelig på gaden med bannere og uddeling af flyers. Var fast deltager i Folkemødet på Bornholm, hvor hun som oplægsholder og som taler på Speakers Corner tiltrak deltagernes opmærksomhed ved sin smittende iver, alvor og humor. Man lyttede til Tove. Af og til kaldte hun sig – med en vis selvfølelse – aktivist, f.eks. på deltagerlister ved konferencer og høringer.

Gennem arbejdet i Bedsteforældre for Asyls kvindecafé i Center Kongelunden og senere Udrejsecenter Sjælsmark fik Tove personlig kontakt med udsatte kvinder. I Tove fik de en varm støtte – praktisk hjælp, f.eks. hjælp til at forstå uforståelige formelle skrivelser. Tove lyttede til, og huskede dem, hver især. Trofast og vedholdende bevarede hun også kontakten med nogle af de kvinder, som ikke fik opholdstilladelse og måtte forlade Danmark. Da Bedsteforældre for Asyl modtog SOS Racismes Venskabspris 2017, deltog Tove som prismodtager samtidig med, at hun var inviteret som oplægsholder bl.a. om sine erfaringer med kvinderne i asylcentrene.

Ved sin naturlige, stilfærdige autoritet lykkedes hun med at inspirere og inddrage sine medmennesker i et handlende fællesskab. Man følte sig set, – man kunne mere i samarbejde med hende. Hun tilførte de lange seje træk energi og perspektiv. Hendes engagement og indsats var båret af en stærk social indignation kombineret med urokkelig tro på, at det nytter, når mennesker står sammen om nødvendig handling for en vigtig sag. Når tvivl sneg sig ind, ”nytter det?” lød det fra Tove, ”det nytter i hvert fald ikke, ikke at gøre noget”.

Tove var mor og bedstemor. Uddannet bibliotekar og blev ledende bibliotekar på det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Hun fandt energi og megen glæde ved skønlitteratur, kunst, musik. Var selv aktiv musiker på saxofon, var medstifter af, og bestyrelsesmedlem i, foreningen “Kvinder i Musik”. Inden for de seneste år nåede hun lykkeligvis at færdiggøre digitalisering af foreningens store arkiv. En imponerende præstation, som vi ved, at hun var stolt af.

Toves død er et stort tab for familien. For nære venner. Og for de mange, for hvem hun blev en uvurderlig kontakt i en tung tid. Hendes død betyder også tab af energi, viden og inspiration bredt ud i det danske freds-og asylarbejde. Vi må gøre os umage med at tage vare på alt det, hun har lært os.

Tak til Tove

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018