DE FORTABTE BØRN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Billede af Jurist Eva Smidth

Hvordan bliver de børn, regeringen har afvist fra lejrenes helvede, hvis de overlever? Hvad kan Danmark vente sig af dem?

Jeg sad forleden med mit barnebarn og så et indslag om danskere, der vender hjem fra Kina. Jeg forklarede, at det var for, at de ikke skulle blive syge.

„Det er da godt”, sagde hun, „Men ovre hos Leyla så jeg en film om små børn i en lejr. Nogle af dem var allerede syge, og de andre kunne nemt blive det. Men de må ikke komme hjem til Danmark?”

„Det er fordi deres mødre har vendt Danmark ryggen. Derfor vil man ikke have mødrene hjem.” „Deres mødre?” „Ja

„Altså: fordi deres mødre har vendt os ryggen, så vender vi deres børn ryggen? Det ville jo være ligesom hvis Bastian slår mig ovre i skolen, så går jeg ned og slår hans lillebror i børnehaven.”

I det samme ringede hendes telefon.

Jeg sad og tænkte på, at de fattige kurdere forgæves har bedt de europæiske regeringer om at tage deres statsborgere hjem. At leve op til det ansvar vi har for egne statsborgere. Hvordan vi end vender og drejer det, så er de mennesker vokset op i Danmark. Vi har haft mulighed for at påvirke dem. Det kan ikke være rigtigt at bede andre tage ansvaret for deres ugerninger.

Jeg tænkte også på statsministerens smukke tale ved undskyldningen til Godhavnsdrengene, hvor hun bl.a. udtalte: „Det er aldrig børnenes skyld” Men hvad så med disse børn, danske statsborgere? Er det deres skyld? Vi vælger ikke selv vore mødre.

Og hvad med de opreklamerede danske værdier? Er det i overensstemmelse med dem at lade små danske børn rådne op i det, NGO‘er har kaldt „et helvede på jord”. Vi har lovet FN at overholde Børnekonventionen, der foreskriver, at ved enhver myndighedsbeslutning skal barnets tarv veje tungest. Barnets tarv!

Regeringen mener, at mødrene – og måske også nogle af de ældre børn -er radikaliserede. Derfor er det farligt for danskerne og Danmark at tage dem hjem. Men hvordan tror regeringen, at de børn, der når at blive voksne, vil have det med Danmark? De er danske statsborgere og kan frit rejse hertil. Hvilke følelser nærer man over for Danmark, hvis man har set sin søster dø i en flygtningelejr, og man ved, at hun kunne være reddet, hvis hun var kommet hjem til Danmark? Er sådan en person ikke for alvor farlig for vort land? Faktisk har PET udarbejdet effektive planer for af-radikalisering, der kunne anvendes på mødrene – så effektive, at andre lande har vist interesse. Mon politikerne er klar over det?

…Skal vi bare lade det her ske med lukkede øjne, og lade flere mennesker blive ødelagt! Hvis vi er flygtninge, hvis vi er flygtet fra vores land pga. krænkelser, har efterladt alt og har mistet vores kære i krig, hvis vi ikke kan vende tilbage til vores land:
– Det betyder jo ikke, at I har nogen ret til at behandle os, som om vi ikke var mennesker!
Daniel Christiansen

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018