Behandling af Borgerforslag FT­02060:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Umiddelbart efter nytår 2019 blev jeg og min kone Kirsten fanget af det fantastiske arbejde, som Bedsteforældre for Asyl udfører for at afhjælpe nogle af de urimeligheder, som det danske samfund påfører mennesker i nød, og som søger asyl i Danmark. Især den måde, som asylsøgere, der ikke bliver anerkendt af udlændingestyrelsen, bliver behandlet i f.eks. ud- rejsecenter Sjælsmark.

På det tidspunkt (den 10. december 2018) havde man netop startet underskriftindsamlingen til Borgerforslag FT-02060, fremsat af „Folkebevægelsen for asylbørns fremtid”.

Der skal indsamles mindst 50.000 underskrifter til et borgerforslag for at folketinget er tvunget til at behandle forslaget, og det har man 6 måneder til at nå.

Heldigvis gik underskriftindsamlingen viralt primo maj, så den 8. maj opnåede man de 50.000 underskrifter. Tallet er nu oppe på 56.087.

Nu var det så spændende at se hvad, der ville komme ud af behandlingen i Folketinget. Det lykke- des at få forslaget til 1. behandling den 14. november 2019. Behandlingen begyndte kl. 11:44 og varede i ca. 1½ time

Borgerforslaget består egentlig af 2 dele, nemlig

  1. Forholdene for børn til afviste asylsøgere og som bor i udrejsecentre skal forbedres væsentlig og
  2. Asylsøgere som det ikke har været muligt at hjemsende inden 18 måneder  efter  afvisningen af asyl skal tildeles midlertidig – det vil sige tidsbegrænset — opholdstilladelse.

Det første punkt blev faktisk meget aktuelt efter at Røde Kors i marts 2019 screenede 56 børn, hvilket vi- ste at 61 procent af børnene sandsynligvis opfyldte kriterierne for en psykiatrisk diagnose og yderligere 19% af børnene muligvis ville opfylde samme kriterier, hvis de blev udredt for det.

Inden 1. behandlingen havde Tone Olaf Nielsen (Folkebevægelsen for asylbørns fremtid) og Michala Clante Bendixen (Refugees welcome)15 minutters fo- retræde for Udlændinge- og Integrationsudvalget for der, at give den idemæssige baggrund for borgerfor- slaget.

Resultatet af behandlingen var desværre ret forud- sigelig på trods af, at alle ordførere roste det engage- ment, der lå bag succesen på over 50.000 underskrif- ter.

Ca. halvdelen var tilhængere af, at forholdene for børnene skulle forbedres og det var jo blot det samme som stod i forståelsespapiret i forbindelse med regeringsaftalen, blot med det supplement, at

alternativet, som ikke var med i aftalen var positive. Med hensyn til pkt. 2. om midlertidig opholdstilla-

delse efter 18 måneder, så var der ingen der støttede  den del af forslaget. Begrundelsen var, at man ikke  skulle kunne vente sig / modarbejde sig til en ophold- stilladelse.

Behandlingen blev indledet af Udlændinge- og in- tegrationsminister Mattias Tesfaye.

Han kom med følgende for ham karakteristiske udsagn:

»Man skal altså ikke kunne modarbejde sig til en opholdstilladelse. I de få tilfælde,

hvor det ikke er muligt at udrejse, kan man altså få en midlertidig opholdstilladelse som udsendelseshindret. Adgangen til at få sådan en opholdstilladelse er godt nok stærkt begrænset, og det skal den selvføl- gelig også være, set i lyset af at det som nævnt som udgangspunkt kan lade sig gøre at rejse hjem.«

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018