Danske børn hjem fra Syrien Nu!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

At det haster med at hente de danske børn hjem fra Syrien, er en stærkt traumatiseret 4-årig pige et tragisk eksempel på. Regeringen overvejer eventuelt at hente pigen til Danmark, men vel at mærke uden moren. At ville adskille et 4-årigt barn fra sin mor, der har været hendes eneste holdepunkt under krig, flugt og fængsel, vidner om en beskæmmende mangel på empati…

Af Kirsten Thorup, Ambassadør for Bedsteforældrenes støttegruppe: Danske børn hjem fra Syrien nu!

Det var selvfølgeligt for mig at tage imod opfordringen til at være en af “ambassadørerne” for Bedsteforældrenes støttegruppe: Danske børn hjem fra Syrien nu! I en årrække har jeg været engageret i den danske udlændingepolitik og de skiftende regeringers flygtninge- og asyllovgivning. Jeg har ytret mig om politikernes strammere og strammere greb om disse medmenneskers i forvejen hårdt prøvede skæbner, om forholdene i udrejsecentrene og de uretfærdigheder og fejltagelser, der forekommer i sagsbehandlingerne.

I den aktuelle diskussion om de danske kvinder og børn, der er fanget i de syriske lejre, al-Hol og al Roj, drejer det sig om danske statsborgere. Men der er en parallel i menneskesynet og den kolde teknokratiske systemtænkning. I fangelejrene er 19 danske børn og deres mødre interneret under umenneskelige forhold uden adgang til medicin og lægehjælp. Børnene er i fare for at tage varig skade, hvis de skal forblive i lejrene. Disse uskyldige børn straffes for forældrenes tilslutning til Islamisk stat. Børnene og deres mødre er alle danske statsborgere, som regeringen med “børnenes statsminister” i spidsen hidtil har afvist at hente hjem. Til trods for at man dermed overtræder FN´s børnekonvention. Til trods for at de danske myndigheder er forpligtet til at yde hjælp til nødstedte danske statsborgere. En foruroligende devaluering af det danske statsborgerskabs værdi som beskyttelse af den enkelte borger, der her markeres fra magtens centrum.

 Et af argumenterne er, at mødrene og børnene udgør en terrortrussel. Men ifølge PET og europæiske efterretningstjenester vil børnene netop blive radikaliseret, hvis de fortsat vokser op i lejrene. Og har mødrene forbrudt sig mod dansk lov, må de selvsagt retsforfølges og tage deres straf. Flere europæiske lande har allerede hentet “deres” børn og mødre hjem.

 At det haster med at hente de danske børn hjem fra Syrien, er en stærkt traumatiseret 4-årig pige et tragisk eksempel på. Regeringen overvejer eventuelt at hente pigen til Danmark, men vel at mærke uden moren. At ville adskille et 4-årigt barn fra sin mor, der har været hendes eneste holdepunkt under krig, flugt og fængsel, vidner om en beskæmmende mangel på empati og indlevelse i et PTSD-ramt barns situation under omstændigheder, der af øjenvidner beskrives som “helvedes forgård”. Derudover vil det være det en tilsidesættelse af flere eksperters advarsel om, at pigen bliver yderligere traumatiseret, hvis hun adskilles fra moren.

Vi må appellere til regeringen, at den påtager sig sin forpligtelse over for danske statsborgere, uanset hvor de opholder sig. Appellere til at de ansvarlige ministre besinder sig og henter pigen og moren samt den 6-årige bror hjem. Og på sigt alle danske børn i fangelejrene i Syrien. 

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018