Detaljeret indholdsfortegnelse – Otte grunde til at lukke Ellebæk og udrejsecentrene

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Kaare Djuraas: Viden giver medansvar. Karen Margrethe Høskuldsson: Undgå sårende adfærd!

Detaljeret indholdsfortegnelse – Otte grunde til at lukke Ellebæk og udrejsecentrene
Download indholdsfortegnelsen som pdf
1. Menneskerettighederne og retssikkerheden krænkes
2. Hverken udrejsecentrene eller Ellebæk giver nogen mening
3. Udrejsecentre og Ellebæk gør folk psykisk syge
4. Udrejsecentre kriminaliserer beboerne og øger risikoen for stof- og alkoholafhængighed
5. Udrejsecentre øger risikoen for radikalisering
6. Udrejsecentrene er dyre for Danmark og for de mennesker, de ødelægger
7. De lange straffe for meningsløse pligter presser fængselsvæsen, politi og domstole
8. Naboer til udrejsecentre vil gerne have dem lukket

1. Menneskerettighederne og retssikkerheden krænkes
Lidt om udrejsecentre i Danmark
Præsentation af Sjælsmark, Avnstrup, Kærshovedgård og omsorgsafdelingerDen Europæiske Menneskerettighedskonvention, EMRK, og mulige overtrædelser af:
Artikel 1: Staten er forpligtet til at overholde EMRK
Artikel 12: Manglende ret til at indgå ægteskab i Danmark for personer uden lovligt ophold
Artikel 13: Manglende ret til effektive retsmidler
Artikel 14: Forbud mod diskrimination i forhold til menneskerettigheder i EMRK.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 1-18.

1.a1 Forbuddet mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling i Ellebæk
Resumeer og citater fra indsatte i samtaler med Ellebæk Kontaktnetværk 2019 – 2023
Definitionen af tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling efter EMRK, artikel 3, og i FN’s Konvention mod tortur (UNCAT). Mandelareglerne for indsatte.
Præsentation af Ellebæk
.
Kritik af Ellebæk: Dansk kritik; fra Europarådets Komité mod Tortur – CPT;
fra FN’s Komité mod tortur – CAT, og fra Europarådets Menneskerettighedskommissær, 2023.
Konklusion
FN’s Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf. Kapitel 1.

1.a2 Forbuddet mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling i Kærshovedgård
Citater og resumeer om indkvarterede på Kærshovedgård, 2020-2023
Politikernes dæmoniserende retorik om udviste udlændinge
Kritik af Kærshovedgård: Institut for Menneskerettigheder advarer om mulig overtrædelse af forbuddet mod nedværdigende og umenneskelig behandling, 2016-17
Den Danske Helsinki-Komité besøger Kærshovedgård 2016;

Ombudsmanden om folk på tålt ophold og afviste asylansøgere 2016-17;
Anbefalinger fra CAT og fra den europæiske menneskerettighedskommissær, 2023
Flygtningekonventionen 1951, UNHCRs brev til Danmark, 2022. Konklusion

1.b Manglende retssikkerhed
Oversigt over retssikkerhedsmæssige problemer – især på Kærshovedgård.
EMRK, Artikel 5: Ret til frihed og sikkerhed og Artikel 6, stk. 2 og Artikel 6, stk. 3
Er indkvarterede reelt frihedsberøvet? Frihedsberøvelse under Corona-nedlukningen.
Varetægtsfængsling tilsidesætter uskyldsformodningen, omvendt bevisbyrde.

Lange, urigtige og uproportionale straffe: manglende hensyn til force majeure, børns sygdom og psykisk sygdom. Fejl i anmeldelser, ringe efterforskning, lang tid mellem pligtovertrædelse og anmeldelse, Sprogproblemer. Resumé om Salto-systemet og link til PwC’s endelige undersøgelse heraf. Dansk Flygtningehjælps syv krav om bedre retssikkerhed på Kærshovedgård.

1.c Retssikkerhedsmæssige udfordringer på Kærshovedgård
Advokat Jakob Fastrups henvendelse til Retsudvalget, januar 2023, med cand. pol. scient. Saba Khalajs undersøgelse af vold og trusler i asylscentrene, 2020.
A. Uskyldsformodningen er sat ud af kraft ved varetægtsfængslinger
B. Manglende efterforskning fra politiets side
C. Fejl og sjusk i Hjemrejsestyrelsens anmeldelser
D. Undersøgelser af fejl ved den tidligere SALTO-LOG trækker ud
E. Den Særlige Klageret afviser genoptagelse af sag
F. 1. Manglende retsbeskyttelse for personer med opholdspligt på Kærshovedgård. Saba Khalaj: Udviklingen af vold og trusler fra 2016 – 2019 på asyl- og udrejsecentre i Danmark. 2020.
F.2. Fængsling sammen med gerningsmanden, opholds- og meldepligt for personer omfattet af straffelovens §16   
G. Anklagemyndigheden er meget tilbageholdende med at foretage personundersøgelser på personer fra Kærshovedgård

1.d Uretmæssige frihedsberøvelser i Ellebæk
Ellebæk Kontaktnetværk samt NGO’er: Åbent Brev til Folketingets Retsudvalg
Kort oversigt over kritik fra CPT om Ellebæk, 2020
Henvendelse fra Ellebæk Kontaktnetværk m. fl.  anbefalinger, dokumentation, andre bilag, 2020
Brev til Retsudvalget j
uni 2023, ny dokumentation med citater og referater fra samtaler med indsatte fra Ellebæk Kontaktnetværk, 2020 – jan. 2023

1.e Tilbagesendelser til lande med høj risiko for drab og tortur
Refoulement: Tilbagesendelse til død, forfølgelse tortur, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf
Flygtningenævnet anvender interne flugtalternativer, IFA/IRA, imod FN’s vurderinger
Flygtningekonventionens generelle ophørsklausuler
UNHCR’s advarsler og brev til Danmark, 2022
Kvindekonventionen og Istanbulkonventionen  
EU’s minimumsstandarder og EU’s Kvalifikationsdirektiv
Tilbagesendelser til Irak, Iran, Afghanistan, Somalia og udvisning af syrere

1.f Overtrædelser af andre konventioner i udrejsecentrene og Ellebæk
Databaser om afgørelser og sager ved EMD: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og klagesager til FN’s og Europarådets komiteer: HUDOC, Universal Rights, Afgørelsesdatabasen
Børnekonventionen, Kvindekonventionen, Istanbulkonventionen om vold i nære forhold og Konventionen om civile og politiske rettigheder
Kritik af Flygtningenævnet:
Pigers ret til at undgå FGM ved tilbagesendelse til Somalia
Tortur hos torturoverlevere undersøges ikke, hvis Nævnet finder klageren utroværdig
Kritik af Danmark: Flygtninges ret til familiesammenføring med 16-18 årige respekteres ikke
Barnets tarv fylder alt for lidt i afgørelserne, reelt ingen ret til kvalitetsundervisning
For store krav til dokumentation til voldsramte kvinder ifølge Institut for Menneskerettigheder

1.g Tidligere voldsdømte placeres sammen med andre udviste
Kærshovedgård: Voldsoffer og gerningsmand på samme gang
Personer fængsles for pligtforsømmelser, da de ikke tør opholde sig på Kærshovedgård
Beboere flygter fra udrejsecentret på grund af gæld og frygt for overfald
Kvinder beder om at blive flyttet fra Kærshovedgård efter voldtægter og anden seksuel chikane

1.h Maksimumsgrænse for pålagt ophold 
Når personer på tålt ophold kan få aflyst opholdspligten efter 4 år, hvorfor gælder det så ikke også andre, fx børnefamilier? Familier splittes, når den ene forælder sættes på udrejsecenter. Danmark har nylig fået dom fra EMD om, at over 2 års ventetid på familiesammenføring er ulovligt og krænker retten til familieliv.
En maksimumsgrænse på to års opholdspligt bør gælde for alle på udrejsecentre

2.  Hverken udrejsecentrene eller Ellebæk giver nogen mening
Hvordan ville vores lovgivere selv have reageret på disse forhold?
Formålene med udrejsecentre og Ellebæk
Ellebæk og Komiteen mod Torturs – CPT’s kritik af Danmark
Politikerne nedgør de udviste og behandler dem umenneskeligt: “Det er jo ikke et rart sted og dejligt sted at være”
Kaare Dybvad tilstår, at han godt ved, at mange bliver apatiske på udrejsecentrene
Flere udsendes med tvang – skønt målet var det modsatte!
I Holland virkede retfærdighed bedre end hård udlændingepolitik
“Stop killing us slowly”
Negative konsekvenser af meningsløsheden

2.a Hvordan er det gået med de udviste fra Iran, Afghanistan, Syrien og Somalia?
Hjemsendelser af udviste fra ovennævnte nationaliteter de seneste år


2.b Meningsløsheden for de udviste i centrene gør mange psykisk syge
”Det tætteste, Danmark kommer på en koncentrationslejr, uden at være det”
Fælles træk med kz-lejre: udelukkelse af samfundet, fjernelse fra familie og venner, umenneskelighed, tab af: autonomi, begribelighed, forudsigelighed, handlemuligheder, mening
Livet i centrene skader muligheden for sundhed ifølge Antonovky’s og Frankl’s teorier


3. Udrejsecentrene og Ellebæk gør folk psykisk syge
Adgang til sundhedsvæsenet er stærkt begrænset
Udrejsecentrene stresser beboerne voldsomt
Psykisk sygdom hos asylbørn
Psykisk sygdom hos voksne
Selvmord og selvmordsforsøg i asyl- og udrejsecentre er meget højere end i befolkningen
Covid-19-epidemien på Kærshovedgård

4.  Udrejsecentre kriminaliserer beboerne og øger risikoen for stof- og alkoholmisbrug
Der er formentlig handlet med illegale stoffer på Kærshovedgård i hele dets tid som udrejsecenter
Opgjort kriminalitet af politiet i en radius 6 km fra centret er ikke øget i en 5-års periode fra 2017-2022 sammenlignet med den tidligere 5-års-periode. På selve Kærshovedgård har Saba Khalaj vist stigende antal registreringer af trusler og vold fra 2017-2019.
En del er blevet afhængige af stoffer under ophold på Kærshovedgård, de er undtaget fra egentlig social behandling, nogle har oparbejdet ubetalelig gæld til narkonetværk og må derfor flygte


5.  Udrejsecentre øger risikoen for radikalisering
PET og Center for Terroranalyse har gentagne gange gjort Folketinget opmærksom på det uheldige i at placere terrordømte, der har afsonet en straf på Kærshovedgård sammen med psykisk sårbare mennesker uden håb og familie

6.  Udrejsecentrene og Ellebæk er dyre for Danmark og for de mennesker, som de ødelægger
Prisen på en plads på et udrejsecenter er cirka 350.000 kr. per person per år. Prisen for en fængselsplads er omkring 1.000.000 kr. om året, dyrest for arrestpladser og i Enner Mark Fængsel. Danmark kunne i stedet tjene 100.000 – 300.000 pr. person i arbejde, hvis udlændingene fik eller beholdt deres arbejds- og opholdstilladelse
Psykisk syge burde have humanitært ophold og behandling – og ikke pålægges pligter og straffes

7.  De lange straffe for overtrædelser af meningsløse pligter presser fængselsvæsen, politi og domstole
Hjemrejsestyrelsens trusler, og definitioner af pligterne
Strafskemaer med helt uproportionale straffe. Op til 4 års fængsel efter straffeloven, straffene stiger kraftigt efter hver dom
Rigsadvokatens vejledning kriminaliserer afviste asylsøgere efter 3. dom, skønt der ikke var lovhjemmel til det i det fremsatte lovforslag i 2019!  
For 2022 blev det beregnet, at straffene for pligtforsømmelser skønnedes at udgøre 53 belæg, cirka 1,2% af alle fængselspladser i Danmark
I 2023 blev 35% af alle på Kærshovedgård dømt, cirka 90% for pligtovertrædelser
Mange domme er formentlig justitsmord
Straffene belaster Hjemrejsestyrelsen, politi, anklagemyndighed og domstole kraftigt!
En beboer med ophævet opholdspligt, kan risikere ny fængselsdom for pligtforsømmelser, der ikke er nået at blive bedømt, og siden igen ny opholdspligt på Kærshovedgård!


8.  Naboerne til udrejsecentre vil gerne have dem lukket
Politikerne har opskræmt naboer til udrejsecentrene ved at betegne de udviste som kriminelle, voldsmænd, drabsmænd og terrorister. Vold har mest ramt beboere på centrene


Efterskrift
   
Opdateret 23. maj 2024