Strukturel racisme og muslim-bashing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Strukturel racisme og muslim-bashing er ikke alene aflejret i partierne på den yderste højrefløj; det kommer også til udtryk gennem lovgivningen via regeringen og endda det regeringsbærende venstrefløjsparti SF, der af strategiske årsager adopterede de muslimforskrækkede tendenser, og stemte for den dybt diskriminerende ,,ghettolov”.

,,Ghettoloven” er en dybt racistisk og diskriminerende særlovgivning, der groft forskelsbehandler etniske minoritetsbeboere i socialt udsatte områder. Her er beboernes etnicitet et kriterie for, at et socialt udsat boligområde med 51% + minoritetsborgere kan klassificeres som ,,hård ghetto”, og dermed et kriterium for, at de samme beboere kan tvangsflyttes fra deres hjem.

Det gælder også muligheden for samme gruppe beboeres ret til at passe deres egne børn fra de er ét år gamle. Det er ikke bare en racistisk tendens, det er decideret etnisk apartheids-lignende diskrimination.

Ghettolovens politiske forskelsbehandling betyder derudover, at borgere i særligt socialt udsatte kvarterer (de såkaldte ,,ghettoer”) kan straffes dobbelt så hårdt, som alle andre – for samme forbrydelse. ,,Ghettoloven” medfører nemlig dobbelt strafudmåling til beboerne, ikke alene for alvorlig kriminalitet, men også for brugstyverier og hærværk. Straffen udmåles simpelthen efter lovovertrædernes adresse. Det er en usædvanlig diskriminerende politisk signalovgivning, der i den grad svækker og nedbryder retsstatens principper.

Vi kan ikke bekæmpe hård bandekriminalitet ved at skabe ulighed for loven og indskrænke udvalgte gruppers rettigheder. Resultatet bliver en officiel forskels-behandling, der skaber øget polarisering og stigmatisering af ,,dem og os samfundet”. De der rammes af denne lov, oplever det som tilsigtet racisme. Det kan medføre farlig marginalisering og isolering, som vi altid skal undgå.

Det er direkte diskriminerende, at der i Danmark ikke gælder samme regler for de ,,brune” beboere, som for landets øvrige beboere. Er princippet om lighed for loven sat ud af kraft?

Forskelsbehandlingen går hovedsageligt ud over store grupper af etniske borgere og resultatet er en racistisk forskelsbehandling, der stort set er tilsigtet borgere med anden etnisk herkomst.

Det skader derudover også alle øvrige beboere i de udsatte boligområder, når udmærkede boligblokke nedrives, og når mange ressourcestærke borgere derfor flytter væk fra området.

Alle borgere skal selvfølgelig kunne føle sig trygge i deres hjem. De problemer der måtte være skal løses, hvor de opstår, og ikke blot omplaceres og forflyttes, så de evt. genopstår andre steder.

Ghettolovgivningens bestemmelser er for både de udsatte og for hele samfundet et tydeligt politisk signal om forskelsbehandling, der målrettet indskrænker rettighederne for beboere af bestemt etnisk herkomst i de socialt udsatte områder, der er klassificeret som ,,ghettoer”.

Jeg mener ikke Danmark er et racistisk land, heller ikke at danskere generelt er racistiske, men der er i Danmark desværre dokumenterede strukturelle racistiske tendenser, bl.a. i ,,Ghettolovgivningen”.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018