Leder — Hvad tales der om her?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Marianne Olsen fra SOS Racisme

Det har i den forløbne tid været noget forvirrende, at ytringsfriheden, der ellers har særlig god plads på Folketingets talerstol, netop dér blev indskrænket, så det blev forbudt at kalde racistiske udtalelser for racistiske. Det fik SOS Racisme til – efter den første hovedrysten – at spekulere på, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi bruger ordet ’racist’ og ’racisme’. Racist vil ingen være, men mange vil gerne pege racistisk på medmennesket.

Det er derfor SOS Racismes tidsskrift har valgt RACISME som dette nummers tema. Vi har bedt lærde folk og folk, der selv bliver ramt af racisme, om at hjælpe os med at afklare fænomenet, og vi har fundet, at racisme og diskrimination er i nært slægtskab.

Mira Skadegaards artikel peger på ordvekslinger: man bør gøre sig klart, at det altid er et rigtigt menneske, man taler med, og at man, hvis samtalepartneren føler sig ramt af en hånende eller spøgende bemærk-ning, bør tage det til sig i stedet for straks at stille sig i forsvarsposition. Samtale er ikke snak i enerum, men en kraft, der kan såre og bringe flag i brand, for nu at nævne det mindst skadelige.

Det er den artikel, der har inspireret tidsskriftets omslag, så vi kan færdes efter skiltenes gode råd. Igen en inspiration, hvor Karen Margrethe Høskuldsson overgår sig selv.

Knud Lindholm Lau har givet SOS et interview og indkredser, hvad det er, der får racisme til at vokse frem. Han har om nogen her i landet studeret og viderebragt talens dødsensfarlige virkninger.

Med samme erkendelse har Ann-Claire Olsen læst Halfdan Rasmussens digte i begge Gyldendals udgivelser. Her gøres rede for vores gamle humanists plads i dagens kultur. Hun viser, hvor hurtigt det, der tales om, kan se helt anderledes ud, end det gjorde dengang, det blev skrevet, og Jette Møller, vores formand, analyserer bogen og begrebet Den hvide skrøbelighed.

Den 13. maj på Christiansborg var der konference om Racisme i det enogtyvende Århundrede. Roger Matthisen, MF for Alternativet og SOS Racisme var arrangører. Vi bringer her to af konferencens vægtige indlæg: det juridiske med Niels-Erik Hansens tale og det medicinske af Morten Sodemann. Her bliver det ganske umisforståeligt, at dansk politik diskriminerer mennesker, der har krav på vores beskyttelse og vores støtte.

Men det er også en glæde, at loven støtter demokratiets meningsfulde arbejde, sådan som vi i forsommeren så det på Nyborg Gymnasium. Byrådspolitikere havde overskredet deres kompetence, men gymnasiets rektor, dets lærere og flere af Nyborgs borgere forstod instinktivt, at alle unge mennesker har brug for og ret til undervisning. Henrik Vestergaard Stokholm fik – fortjent – både Retspolitisk Forenings Kafkat og den ærværdige demokratistafet. Vi bringer et uddrag af hans takketale for stafetten.

Leif Hjernøe, som i 1979 udgav sin roman Racisten, forbinder i sit indlæg racisme med diskrimination lige som i sin bog.

Ved et blik uden for vinduerne kan man komme til at frygte en genopkomst af fascismens pest på tærsklen til vores egen dør. Er det anderledes i Danmark?

Er der mildere toner på vej i den sidste tid? Det fornemmer vi: ganske stille. Der råbes mindre had ud i medierne. Midt i denne verdens kaos, som dog er så tydelig, synes et glimt af større venlighed at bane sig vej? Venlighed har man også lov til at udtrykke – frem mod en tålelig sameksistens. Og hvad så med de andre? Ja, men de andre – det er jo os! God læselyst!

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018