Ellebæk Udlændingecenter bør lukkes

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Ellebæk Udlændingecenter bør lukkes

Når SOS Racisme vælger at offentliggøre dele af henvendelsen til retsudvalget om forholdene i Udlændingecenter Ellebæk, skyldes det vores ønske om at den tortur vi her i landet udsætter folk for, skønt de ikke har begået noget kriminelt, skal være åbent tilgængelig for enhver her i landet. Vi er enige om at det ikke skal kunne siges: ”Vi vidste det ikke.” Myndighederne ved udmærket besked og det skal vælgerne også have mulighed for. Der slet ingen lovhjemmel til at udøve tortur her i landet.

Henvendelsen til retsudvalget er underskrevet af:

 • Ellebæk Kontaktnetværk
 • Niels-Erik Hansen, advokat
 • Daniel Nørrung, advokat
 • Anne Land, advokat
 • Helge Nørrung, pens. asyladvokat
 • Dan Harild, advokat (L)
 • Charlotte Løfberg, advokat (L)
 • Arbab Perveez, advokat (H)
 • Morten Goll, adm. direktør i Trampolinhuset
 • Michael Lindquist, advokat (H)
 • Kirsten Bindstrup, advokat (H)
 • Bjørn Elmquist, advokat (H)
 • HopeNow
 • Retspolitisk Forening
 • Refugees Welcome
 • Heidi Hansen, tidl. overlæge i Herstedvester fængsel
 • Niels Stephensen, pensioneret overlæge
 • Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forfatter
 • Vibeke Nerup, fhv. sygeplejerske
 • Vibeke og Per Husfeldt, læger
 • Jørn Nerup, fhv prof., overlæge, dr.med.
 • Julia Suárez-Krabbe, lektor ved IKH, Roskilde Universitet
 • Trine Christensen, Amnesty DK’s generalsekretær
 • Per Bohlbro, arresthuspræst i Ellebæk
 • Jens Kenneth, kirkeassistent i Ellebæk
 • Zachary Whyte, ph.d., lektor tilknyttet AMIS, Københavns Universitet
 • Annika Lindberg, ph.d., post.doc. tilknyttet Universität Bern/AMIS, Københavns Universitet
 • Cecilie Odgaard Jakobsen, ph.d.-studerende tilknyttet AMIS, Københavns Universitet
 • Katrine Syppli Kohl, ph.d., post.doc. tilknyttet AMIS, Københavns Universitet

Her følger brevet i uddrag:

 1. juni 2020

Retsudvalget

Henvendelse fra civilsamfundet

Til medlemmerne af retsudvalget

I forbindelse med Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT)’s landerapport om Danmark, herunder forholdene i Udlændingecenter Ellebæk, af 7. januar 2020, er vi en række civilsamfundsaktører, der i tæt dialog med de frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk (i det følgende benævnt Ellebæk) har valgt at gå sammen om dette fælles brev til Retsudvalget inden samrådet herom. (den 3/9)

Regeringen har d. 3. marts 2020 svaret på CPT-rapportens kritikpunkter omkring de fysiske forhold i Ellebæk. I forbindelse med at regeringen skal indsende svar på de resterende kritikpunkter i rapporten, fremlægger vi ved dette brev vores kritik af forholdene i Ellebæk og konkrete anbefalinger til at forbedre dem.

Vi er forskellige aktører, der har vores gang i og omkring Ellebæk. Med hjælp fra de frihedsberøvede selv, har vi fået kendskab til forholdene i centret. Initiativtageren til dette brev, Ellebæk Kontaktnetværk, har sammenlignet og systematiseret informationer om forholdene i Ellebæk og deres indvirkning på de frihedsberøvede. (…)

Alle underskrivere bakker op om komitéens konklusion om, at det er uacceptabelt at Ellebæk er et sted med fængselslignende forhold for ikke-kriminelle.

De frihedsberøvede i Ellebæk, som ikke er kriminelle, men befinder sig i Danmark uden juridisk anerkendt opholdsgrundlag, sidder i en fængselsinstitution. CPT-rapporten understreger, at det er yderst problematisk at de frihedsberøvede er underlagt fængselslignende forhold, eftersom de er administrativt frihedsberøvede og ikke frihedsstraffede. CPT-rapporten beskriver også, at hver sjette person i Ellebæk er frihedsberøvet i mere end fire måneder. (…)

Eftersom den danske regering er blevet pålagt at fremlægge en plan for forbedring af forholdene på baggrund af CPT-rapporten, følger her vores konkrete anbefalinger til retsudvalgets politiske arbejde.

(her følger anbefalingerne, der afslører de nutidige forhold i Ellebæk. (red.))

Konkrete anbefalinger til at forbedre forholdene for alle frihedsberøvede i Ellebæk:

 1. Grundig lægeundersøgelse af fysisk og mental helbredstilstand ved ankomst til Ellebæk.
 2. Systematisk tortur-udredning og identifikation af ofre for menneskehandel. Dette betyder, at regeringen skal øremærke finanser til disse udredninger. Personalet i Ellebæk oplever for tit, at de forgæves indstiller en frihedsberøvet til en torturudredning, der aldrig finder sted grundet manglende ressourcer.
 3. Udførlige sundhedsjournaler med tilstrækkelig lægefaglig opfølgning og rapportering til relevante myndigheder: Journalerne skal være tilgængelige for den frihedsberøvede og vedkommendes advokat. Sygebehandlingen bør monitoreres og evalueres. Det kan gøres gennem journalgennemgang ved kvalificerede professionelle og ved audit.
 4. Grundig oplysning om juridiske rettigheder, bl.a.: retten til at mødes med sin advokat; at skifte advokat og adgang til anden uvildig juridisk bistand.
 5. Af sikkerhedshensyn og til forebyggelse af selvmord, skal regeringen implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.
 6. Ingen isolationsfængsling.
 7. Som følge af den rejste kritik om nedslidte og uhumske fysiske forhold, skal Styrelsen for Patientsikkerhed både uvarslet og med faste intervaller inspicere institutionen.
 8. Ret til forsamlingsfrihed og ret til fri organisering.
 9. Væsentlig kommunikation på sprog, som den frihedsberøvede forstår ved brug af professionelle tolke.
 10. Værdige og ordentlige fysiske forhold, såsom opholdsrum, bibliotek og aktivitetsrum.
 11. Fri adgang til udendørsarealer. Et udendørs bur på 5 m2 er ikke tilfredsstillende. Heller ikke et på 6 m2.
 12. Fri besøgsordning.
 13. Adgang til egen telefon.
 14. Fri og gratis internetadgang.
 15. Adgang til forskellige religiøse ledere, herunder præster, imamer, osv.
 16. Der skal generelt tages hensyn til religiøse behov. F.eks. skal de frihedsberøvede have mulighed for at spise et frisklavet aftensmåltid efter solnedgang under Ramadanen.
 17. Mulighed for at lave/opvarme egen mad.
 18. Hvis der serveres mad, skal det ske på tallerkener frem for i sorte plastbakker.
 19. De kvindelige frihedsberøvede skal have adgang til flere aktiviteter og fritidstilbud, samt bedre fysiske rammer.
 20. Grundbemandingen i Ellebæk skal bestå af socialpædagoger, der suppleres af lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Alle ansatte, der har daglig kontakt med de frihedsberøvede, skal have gennemgået professionel træning i grundlæggende konflikt- og krisehåndtering, psykologi, kulturforståelse og udlændingeloven og have adgang til supervision.
 21. Den planlagte kapacitetsudvidelse af Ellebæk opgives.

Afrunding

Som civilsamfundsaktører føler vi os forpligtede til at dele vores viden og bekymring med jer som lovgivende magt. Vi forventer, at I vil arbejde for, at regeringen indarbejder de ovennævnte anbefalinger i sin plan for at imødekomme CPT’s kritik. Samtidig understreger vi, at disse ikke er udtømmende over for den alvorlige kritik, der fremlægges både i CPT-rapporten og i vores dokumentation (bilag A-F).

Underskriverne tager afstand fra anvendelse af såkaldte “motivationsfremmende foranstaltninger,” som bevidst skal gøre tilværelsen så utålelig som muligt for de frihedsberøvede i den lukkede institution Ellebæk.\pfbreak

For yderligere oplysninger se: http://www.ellebækkontaktnetværk.dk/

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018