Åbent brev til dem, der er involveret i klagesagen vedr. politiets flytning af RP’s haddemo til Blågårds Plads

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Kære medunderskrivere!

Så skete der endelig noget positivt i vores klagesag, for Rigspolitiet har simpelthen underkendt København Politis afgørelse og sendt klagen tilbage i hovedet på dem.

Jeg vil bede juristerne i denne kreds om at vurdere betydningen af denne afgørelse. Jeg er ikke jurist og har svært ved at bedømme de juridiske konsekvenser.

Uddrag af Rigspolitiets skrivelse af 3. december
RP Rigspolitiets hjemvisning og kritik af Kbh. Politi.pdf

Rigspolitiet opdeler klagen i 4 punkter:

1) Politiets optrapning af urolighederne ved flytning af demonstration til Blågårds Plads den 14. april 2019 (klage på vegne af SOS Racisme og enkeltpersoner, erhvervsdrivende og foreninger), 

2) at politiet gav indtryk af, at urolighederne ved din bopæl den 14. april 2019 var værre, end det var tilfældet (klage på egne vegne), 

3) at din klage på vegne af SOS Racisme, enkeltpersoner, erhvervsdrivende og foreninger af 7. maj 2019 ikke er blevet behandlet, 

4) at politiet ikke anser Allan Reck, Camilla Seider, Khalid Alsubeihi, R.G. og M. S., som du er partsrepræsentant for, for klageberettigede…

…politikredsen skal træffe en ny afgørelse i 1. instans vedr. klagepunkt 1 og 2 vedrørende politiets dispositioner i forbindelse med urolighederne på Blågårds Plads. For så vidt angår klagepunkt 1 forudsætter det, at partsrepræsentationsforholdet fortsat består. 

…Ved klage af 18. maj 2020 har du præciseret, at du i klagen af 7. maj 2019 på vegne af SOS Racisme, enkeltpersoner, erhvervsdrivende og foreninger klagede over, at politiet efter din mening var medvirken til at optrappe urolighederne ved at flytte demonstrationen til Blågårds Plads den 14. april 2019. Rigspolitiet finder således, at Københavns Politi endnu ikke har taget stilling til dit klagepunkt… 

Ved klage af 18. maj 2020 har du på egne vegne præciseret, at du klagede over, at politiet gav indtryk af, at urolighederne ved din bopæl den 14. april 2019 var værre, end det var tilfældet. Rigspolitiet finder således, at Københavns Politi endnu ikke har taget stilling til dette klagepunkt…

Ved klage af 18. maj 2020 har du bemærket, at du ikke blev orienteret om politiets breve af 25. februar 2020 til de parter, som du var partsrepræsentant for, hvorfor du ikke havde mulighed for at fremkomme med bemærkninger på deres vegne. Rigspolitiet finder således, at der er grundlag for at udtale kritik af Københavns Politis sagsbehandling, idet politikredsen burde have fremsendt omtalte breve af 25. februar 2020 til dig i stedet…

Det bemærkes, at Rigspolitiet ved denne afgørelse ikke har taget stilling til, hvorvidt de pågældende enkeltpersoner, erhvervsdrivende eller foreninger, som du er partsrepræsentant for, kan anses for at være klageberettigede…” 

Jeg vil nu undersøge, om jeg en gang til skal indhente fuldmagter eller kan nøjes med at få fuldmagten bekræftet pr. telefon.

Jeg vil også forsøge at inddrage de to besøgende fra Brønshøj igen. Dem udelod jeg, da jeg blev ringet op af Kbh.Politis juridiske afdeling (tror jeg, det var), der gjorde opmærksom på, at det var adfærdsklager, som skulle behandles separat fra dispositionsklager. Det orkede jeg ikke og lod dem derfor udgå, men Rigspolitiet nævner dem, så jeg prøver igen.

Desuden vil jeg prøve at tilføje de tre familier, som Fsb som en indirekte konsekvens af urolighederne sætter ud af deres hjem i Blågården. Familiefædrene er tre palæstinensiske danskere, som jeg har været natteravn for Indre Nørrebro sammen med, den ene af dem endda tidligere formand. De tre familier, der smides ud pga. domme for deltagelse i urolighederne, har i alt 8 mindreårige døtre og en søn på 5-år, der vel næppe kan opfattes som utryghedsskabende. De dømte sønner er fyldt 18 og flyttet.

Læs mere om udsmidningssagen her:
Indsamling til børnefamilier, der bliver sat ud af deres hjem
Kampen mod beboernes egen boligforenings utryghedsskabende udsmidninger
Almen boligforening giver kollektiv straf til familier

Alle officielle skrivelser i vores fælles klagesag ligger, i kronologisk rækkefølge, her:

3. december 2020 Rigspolitiet udtaler kritik af Kbh. Politi og hjemviser klagen til fornyet behandling

18. maj 2020 SOS Racismes klage over politiet afgørelse

22. april 2020 Politiets afgørelse: ikke klageberettiget

13. marts 2020 Jette Møllers personlige svar til Kbh. Politi

25. februar 2020 Kbh. Politis svar vedr. Jette Møllers personlige oplevelse

4. august 2019 Tillæg til klage – enkeltpersoner med væsentlig og individuel interesse i politiets flytning af RP

7. maj 2019 Klage over politiets flytning af RP til Blågårds Plads palmesøndag 14. april 2019 fra SOS Racisme og 36 andre foreninger

Fortsat god søndag!

Med antiracistiske hilsner
SOS Racisme

Jette Møller

Læs også
Jette Møller
oktober 6, 2020
Jette Møller
oktober 10, 2020
Jette Møller
september 23, 2020

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018