Almen boligforening giver kollektiv straf til familier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Kollektiv straf til familier:

Fsb har smidt en familie ud af hjemmet efter 27 år i Blågården uden en eneste klage. Palmesøndag sidste år deltog deres 17-årige søn, ustraffet, uden banderelationer og i fast arbejde (en læreplads, som han mistede), i urolighederne omkring Blågårds Plads, da politiet uden noget varsel flyttede Rassismus P’s 1-mands haddemo fra den vel-forberedte Mjølnerparken til det værste sted i Danmark: centrum for både Loyal to Familia og for de anti-racistiske autonome. Det kunne kun gå galt. Og det gjorde det så også.

Sønnen fik – ligesom alle de andre dømte i sagen – en meget hård dom. Trods en uplettet straffeattest fik han 8 mdr. ubetinget fængsel for at kaste genstande i retning mod politiet og opildne.

Han blev arresteret i lufthavnen, da han vendte hjem fra sommerferie, og blev varetægtsfængslet. Fra fængslet flyttede han sin folkeregisteradresse, da han fyldte 18 år, men på det tidspunkt havde han ikke boet i familiens bolig, siden han tog på ferie i begyndelsen af juli 2019.

Nøjagtigt 7 mdr. efter sendte Fsb hans familie – med to skolesøgende piger på 9 og 12 år – en opsigelse af lejemålet på grund af sønnens dom. Inden 1. december 2020 skal de være fraflyttet deres hjem. De er alle meget tæt knyttet til kvarteret og Blågården, hvor konen har boet i 27 år (uden en eneste klage). Konens gamle, svagelige forældre, som de hjælper med pleje i hverdagen, bor lidt længere henne ad gaden.

Nu skal de så være ude af deres hjem om mindre end to uger, i et kvarter, som trods sit dårlige rygte er yderst eftertragtet med 10-20 år lange ventelister. De er (selvfølgelig) ikke medlem af nogen anden boligforening og har derfor ikke noget sted at flytte hen. Deres liv er ødelagt – fordi deres søn én gang i sit liv har overtrådt loven.

Den paragraf, som de smides ud efter – med byrettens velsignelse – er en tilføjelse til Almenlejeloven, som politikerne lavede i forbindelse med “ghetto”-loven. Efter den kan man smide lejere ud, hvis de eller medlemmer af deres husstand idømmes ubetinget fængsel for visse typer kriminalitet, som er begået inden for 1 km fra hjemmet, og som “bidrager væsentligt til at forringe trygheden for områdets øvrige beboere” (byretsdommen).

Formålet var angiveligt at fjerne utryghedsskabende, banderelaterede elementer OG DERES FAMILIER. Altså en form for dobbelt straf og kollektiv afstraffelse.

Her er der bare ikke tale om en banderelateret forbryder, men en teenager, med pletfri straffeattest og fast arbejde, der begik en frygtelig fejltagelse – men kun én.

Han er ikke nogen forhærdet forbryder. Mens han var fængslet, blev han flere gange indlagt på hospitalet med mavesår. Nu er han så dømt som kriminel for en grov forbrydelse, hans læreplads er væk, og han har kostet sin familie deres hjem.

Over 1 1/4 år efter han ophørte med at bo i familiens bolig, gav to af byrettens dommere Fsb, beboernes egen boligforening, medhold. Den sidste dommer mente dog, det var en overtrædelse af artikel 8 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention at sætte familien ud af deres bolig.

Vi har en paragraf, der angiveligt skulle handle om at fjerne “utryghedsskabende” beboere. Men på under to døgn lykkedes det at samle 1263 underskrifter fra folk i Blågårdskvarteret, der erklærer, at de ikke føler sig utrygge over familien, men tværtimod bakker dem op. Faren har igennem tyve år arbejdet aktivt for integrationen i lokalområdet i Fædre-gruppen, som natteravn på Indre Nørrebro (hvorfra jeg kender ham), i Fritidsakademiet og mange andre tiltag til fordel for kvarterets unge.

Og jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvad det mon kan være, Fsb finder utryghedsskabende. Naboerne kan i hvert fald ikke se det. De synes, det er Rassismus P, der taler for etnisk udrensning af alle danske muslimer, der er utryghedsskabende.

Læs også SOS racismes mail med spørgsmål til boligselskabet FsB her.

Nu ankes sagen til landsretten, og SOS Racisme glæder sig over, at advokat Bjørn Elmquist vil føre sagen. Han har som formand for Retspolitisk Forening advaret politikerne mod netop den slags lovgivning, der reelt betyder dobbelt straf og samtidig kollektiv straf for familierne.

Så håber vi, at landsretten vil afvise Fsb’s opsigelse af familien, ligesom den gjorde, da Fsb forsøgte at sætte Loyal to Familia-bandelederens familie ud af deres hjem i Blågården igennem 34 år.

Landsret: LtF-leders familie kan blive boende https://www.berlingske.dk/samfund/landsret-ltf-leders-foraeldre-kan-blive-boende

Her er en video fra demonstrationen imod uretfærdighederne.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018