1. d Uretmæssige frihedsberøvelser i Ellebæk

Du kan gøre en forskel

Bliv medlem

Ved at blive medlem af SOS Racisme kan du støtte vores arbejde mod racisme og diskrimination ved at betale et årligt kontingent. Som medlem får du også mulighed for at engagere dig aktivt i foreningen og bidrage til at skabe positive forandringer. Din støtte vil hjælpe os med at udvide vores indflydelse og nå ud til endnu flere mennesker, mens du samtidig bliver en del af et stærkt fællesskab, der er dedikeret til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark.
Bliv Medlem

Åbent brev til Folketingets Retsudvalg

Ellebæk Kontaktnetværk består af nogle mennesker, der jævnligt besøger indsatte i Ellebæk, og dokumenterer, hvad der foregår i Ellebæk. De forsøger at hjælpe de indsatte bedst muligt gennem samtaler, kontakt til advokater og Dansk Flygtningehjælp, og hjælp med små fornødenheder. Ellebæk er officielt ikke et fængsel, og de almindelige indsatte er indsat rent administrativt – ikke efter en dom, eller for at opklare en forbrydelse, men af andre forskellige grunde efter udlændingeloven, og som “motivationsfremmende foranstaltning” for at få dem til at rejse ud af landet. Eller for at det kan undersøges, om de kan sendes til et andet Dublin-land, eller for at de kan blive vurderet af et formodet hjemlands immigrationsmyndigheder, om de er statsborgere derfra, og om landet vil tage imod dem.  

Det er jo en aparte idé at spærre folk inde for at få dem til at rejse hjem, og det virker heller ikke på at få dem til at rejse. Men det ødelægger deres helbred.

Frihedsberøvelse er noget af det mest skadelige for helbredet, især når det strækker sig over længere tid, når der bruges isolationsfængsling som umuliggør kontakt med andre eller strafcelle, når den indsatte ikke ved, hvor længe han skal være der og hvad der skal ske bagefter, og når den indsatte ikke kan afkode, hvad der sker i fængslet, fordi han mangler sprog, sanser eller overblik. Lederen af en delegation fra Europarådets Komite til Forebyggelse af tortur, nedværdigende og umenneskelig behandling, CPT, der besøgte Ellebæk i 2019 fandt, at forholdene dér var værre end mange andre fængsler, han havde besøgt i Europa. De samme forhold som var urimelige i 2014, var fortsat urimelige og ikke korrigeret ved besøget i 2019. Læs CPT’s rapport her: https://rm.coe.int/1680996859

Efterfølgende er de fysiske forhold blevet noget forbedret med maling, reparationer og nye møbler, men der er fortsat store basale mangler. Sundhedsklinikken fungerer ikke godt og mangler personale og ordnede forhold omkring medicin. De indsatte må ikke have deres egen mobiltelefon i cellen, den opbevares aflåst af personalet. Der er fortsat ikke sundhedsundersøgelser ved ankomsten og vurdering og behandling af de indsatte. Kriminalforsorgens personale mangler sundhedsfaglig viden til at kunne vurdere akutte skader og psykiatriske tilstande.

Det allermest hårrejsende, som CPT fandt var, at hvis en indsat fortæller om selvmordstanker til personalet, bliver patienten ikke indlagt på en psykiatrisk afdeling eller vurderet af kompetente personer; men bliver i stedet for klædt næsten nøgen og sat i isolationscelle med kun adgang til et tæppe. Det må siges at udgøre nedværdigende og umenneskelig behandling hos en person, der er så langt ude, at han tænker på at tage sit eget liv. Det forværrer sindstilstanden, når et råb om hjælp bliver mødt med nedværdigende ophold i en celle, der også bruges til disciplinær straf, og det forværrer virkelighedsopfattelsen og evnen til at vurdere den, når man rent sansemæssigt isoleres, og ikke kan betro sig til nogen eller få respons på det man opfatter og mener og spejle sine egne iagttagelser og meninger i andres. Desuden forstærker det ensomhed og meningsløshed, når man fratages et fællesskab med andre lidelsesfæller i en situation, der i den grad kalder på medfølelse og støtte. Nogle må forblive i isolationscelle i flere uger efter. Dette sker og er dokumenteret af Ellebæk Kontaktnetværk, selv om det maksimale antal dage, man normalt kan være i isolation, er 15 dage efter Mandela-reglerne.

Der er cirka 121 pladser i den del af Ellebæk-fængslet, der ikke må kaldes for et fængsel. Cirka 18 pladser er arrestpladser, til udlændinge, der er indsat efter dom for kriminalitet.  

Men selve frihedsberøvelsen kommer for en dommer i Hillerød Ret hver 28. dag, i retten sidder så dommer, evt. domsmænd, anklager fra politiet, og evt. også forsvarsadvokaten.

I andre tilfælde sidder forsvareren sammen med den indsatte, han eller hun skal repræsentere.

Ellebæk Kontaktnetværk har tidligere- ud fra CPT’s kritik –  indsendt et brev med 21 anbefalinger til forbedringer af forholdene i Ellebæk for 3 år siden – 9. juni 2020. De er dog stort set ikke imødekommet.

Du kan læse anbefalingerne samt et resumé eller downloade hele rapporten fra 2020 her:  https://xn--ellebkkontaktnetvrk-pxbm.dk/brev.pdf . I dette brev er alle bilag med – inkl. en forskningsoversigt og fire personlige historier om mennesker der har været indsat i Ellebæk den gang.

Ellebæk Kontaktnetværk har igen i juni 2023 kontaktet Retsudvalget med ny dokumentation, som kan downloades fra de farvede links:

Læs brevet til Folketingets retsudvalg : Uretmæssige frihedsberøvelser i Ellebæk  

Bilag A indeholder referater af besøgssamtaler med de indsatte med korte beskrivelser og udsagn. Der er dato på, hvornår besøget fandt sted. Alle de indsatte og de besøgende er anonymiseret. Tilsammen giver det meget mere viden om, hvad der foregår inden for murene i Ellebæk. Kontaktnetværk Ellebæk har udarbejdet dokumentationen, som er opdelt efter emner.

I brevet til Retsudvalget fremhæves disse fire problemer :

Manglende helbredsundersøgelse ved indsættelse i Ellebæk

Dette bevirker, at torturofre modtages, selv om de vil blive mindet om traumerne hver dag og blive mere syg af det som indsat i Ellebæk.

Helbredet forværres under frihedsberøvelsen

Behandlingstilbuddet er ikke godt nok, og vagtmandskabet mangler sundhedsfagligt kendskab, herunder til traumatiserede mennesker.

Dårlig fysisk og mental sundhed

De indsatte mangler ofte deres vante medicin, fordi de ikke er blevet undersøgt og udspurgt herom ved ankomsten til Ellebæk.

Mange er medicineret med psykofarmaka, uden tilstrækkelig supplerende behandling og kontrol.

I nogle tilfælde kan de blive indlagt, hvis de bliver svært psykotiske eller dårlige.

Dårlige vilkår for behandling af sager

Her nævnes bl.a. video-retssager, manglende information på mange sprog,
Manglende information om, at man selv kan vælge en advokat, og i mange tilfælde manglende kontaktinformation på den advokat, der er tildelt én.

Hvis du vil være besøgsven eller på anden måde støtte de indsatte i Ellebæk, så send en mail til Ellebæk Kontaktnetværk:  

besoegsvenner.ellebaek@gmail.com