Psykolog: ’Vi glemmer flygtninges kompetencer’

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Naderah Parwani, stifter af Psykologfagligt Netværk mod Diskrimination,  bruger sin egen erfaring som flygtning til at bygge bro mellem arbejdsmarkedet og kvindelige flygtninge. Hun mener, vi fokuserer for lidt på flygtninges kompetencer. 

Hun siger i Sameksistens:

“…i psykiatrien har vi fokus på traumer, på diagnoser som PTSD og depression. Lægerne henviste flygtningene til os og sagde, de har traumer. Jobcentrene kunne ikke sende dem i job på grund af traumerne. Når de så kom til os psykologer, har vores hovedfokus så også været på traumerne, mens vi alle har svigtet den opgave at spørge ind til hvilke kompetencer de mangler for at løse deres problemer i hverdagen. Jeg taler ikke om arbejdskompetencer, men sociale kompetencer. Hvorfor underviser vi dem ikke i fx konflikthåndtering, kommunikation og sociale kompetencer? Og lærer dem, hvorfor demokratisk kommunikation er vigtig i Danmark? Det er helt basale ting, som jeg selv godt ville have lært for mange år tilbage. Det fik jeg ikke fra mine forældre, men nu hvor jeg er ude på arbejdsmarkedet, er det så vigtigt at kunne, når jeg skal socialisere med andre mennesker. Derfor begravede jeg mig i kommunikationsstoffet for at udvikle socialpsykologiske programmer, der kan hjælpe minoriteter med at få et bedre liv i Danmark. 

– Når flygtninge ikke lærer de sociale kompetencer, der kan fastholde dem i de danske fællesskaber, får tilbagefald, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, konkluderer Naderah Parwani. 

Overvinder kulturelle barrierer

Naderah har nu selv brugt flere år på at udvikle det arbejde og udviklet ”Life-Work Academy”, hvor hun i et forløb over tre måneder ”motiverer og klæder de borgere på, der ellers har svært ved at rykke sig det sidste afgørende skridt mod ordinær beskæftigelse.” 

– På kun tre måneder styrker vi borgerne og forandrer deres indstilling til både samfundet, fællesskabet og jobmarkedet. Og rykker dem forbi de sidste barrierer – kulturelle, værdimæssige, religiøse, psykologiske eller sociale, skriver Naderah på sin hjemmeside. 

De fleste af hendes klienter er kvinder med flygtningebaggrund. 

– De mennesker, jeg arbejder med, vil gerne have et arbejde, men de får kun lov til at arbejde gratis i praktik. På jobcentrene er der et stort tabu omkring diskrimination på arbejdsmarkedet. Flygtningene kunne blive sendt til praktikplads efter praktikplads og køre i cirkel med det resultat, at de mistede tiltroen til jobcentret og følte, at de var arbejdsslaver. Vi skal have flere jobcentermedarbejdere, der fortæller ærligt om hvad der forgår i jobcentrene.   

Diskrimination på arbejdsmarkedet

Tabuet er både blandt flygtninge og jobkonsulenterne, fortæller Naderah:

– Flygtningene snakker indbyrdes om det, men siger det ikke til jobkonsulenterne. Jobkonsulenterne ved, det eksisterer, men de taler slet ikke åbent om det. De er udbrændte medarbejdere, der kæmper indenfor et meget belastet område. Jeg har fået respekt for deres arbejde.   

Naderah besluttede at undersøge flygtninges proces på egen hånd og gå ud med borgerne og søge job. De får ikke hjælp til meget. Jeg skulle hjælpe dem med jobansøgninger, lære dem at introducere sig osv. Det får de ikke hjælp til i jobcentret.   

– Det var en forfærdelig oplevelse at komme ud med dem. I flere tilfælde kom lederen ud og så at ansøgeren havde tørklæde på, hvorefter han løb ind i butikken eller kontoret igen. Uden at hilse eller sige noget. Man kunne mærke deres afvisende adfærd med det samme, og det var trist at opleve. Jeg skulle bagefter trøste kvinderne. 

Naderah Parwani konkluderer:

– På den ene side kæmper vi i psykiatrien med at opløse indlært hjælpeløshed, og på den anden side er der rigtig mange forhindringer og direkte diskrimination på arbejdsmarkedet. Vi skal have en sober debat om problemerne, og hver part skal tage sin del af ansvaret. Jeg er stolt af Danmarks engagement og et ønske om at hjælpe flygtninge videre, så de kan blive selvforsørgende. Men vores fokus skal flytte sig, hvis vi skal fremad med integrationen, og vi skal derfor også være åbne overfor nytænkning. 

Fortæl om værdierne med kærlighed

En vej til at bygge bro over afstanden er at både hjælpe dem med at blive tydelige på deres egne værdier og lære noget om de danske værdier. 

– Vi tror, at vi lærer flygtninge de danske værdier, men det gør vi ikke. Ikke på den måde, hvor vi fortæller om dem med kærlighed. Når jeg fortæller flygtninge på jobcentrene, hvor meget Danmark og danskerne gør for at hjælpe dem til at blive en del af det danske samfund, bliver de helt rørt. Nogle fælder en tåre. Så forstår de pludselig, at der også er kærlighed fra den anden side…”

Læs hele artiklen i Sameksistens

Læs også
Jette Møller
november 25, 2020
Jette Møller
august 27, 2020

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018