Høringssvar fra SOS Racisme vedr. udkast til Lov om ændring af udlændingeloven

SOS Racisme, Danmark

Nørre Allé 7

2200 København N.

sos@sosracisme.dk

www.sosracisme.dk           

Høringssvar fra SOS Racisme vedr. udkast til Lov om ændring af udlændingeloven

J.nr. 2021-15380 (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig

grænsekontrol ved indre Schengengrænser), j.nr. 2021-15380                                                   

16. september 2023

Til: Udlændinge- og Integrationsministeriet,

att. uim@uim.dk og thje@uim.dk;

SOS Racisme takker for at have fået forslaget til ovennævnte lovændring sendt til høring. SOS Racismes mål er jo blandt andet at modarbejde racisme og diskrimination og arbejde for udlændinges og flygtninges rettigheder, og vi er meget interesserede i, at fastholde flygtninges ret til at søge asyl, og at gøre, hvad vi kan for at forhindre lovgivning, der svækker Flygtningekonventionen af 1951, og flygtningenes ret til at søge asyl i andre lande.

Danmark har jo tidligere gjort, hvad det kunne, for at chikanere og spærre for flygtninges rejser gemme Afrika og over Middelhavet, samt for at brande Danmark negativt som et land, der hader flygtninge fra Afrika og fra lande med overvejende muslimsk befolkning.

Efter at Danmark ulovligt har opretholdt indre grænsekontrol mod Tyskland i mange år, men nyligt ophævet den. Danmark var et af de første lande til at lukke sine grænser i marts 2020. Vi foregav dengang, at det var Corona-smitte vi ville forebygge, men reelt var det nok så meget en begyndende flygtningemobilisering gennem Europa, man ville forebygge. Det lykkedes så effektivt, at de fleste andre europæiske lande også lukkede deres grænser, for ikke at risikere, at flygtningene kom ind og ikke kunne komme videre. På den måde fik vi usædvanligt få flygtninge til Danmark i 2020-2022, hvilket ikke førte os til at tage imod flere kvoteflygtninge gennem FN. Mange flygtninge fra Afrika og Mellemøsten og Centralasien bor stadig i elendige, overbefolkede lejre eller selvbestaltede lejre i Grækenland, Italien, Tyrkiet, Bosnien, Kroatien og Serbien. Aktuelt er regeringen interesseret i at kunne genindføre grænsekontrol, når lejlighed byder sig, idet migrationen stiger og må forventes at stige, på grund af klimaforandringerne.

For tiden ser vi den ene naturkatastrofe efter den anden i Afrika og Asien, og i mindre skala i Syd-Europa. De er i høj grad forårsaget af Europa og USA, og voldsom, langvarig tørke har ødelagt folks levevilkår i store dele af Afrikas Horn, nu til dels kompliceret med pludselige kæmpestore oversvømmelser i Sydsudan og Sudan og andre afrikanske lande; det hele forværret af langvarige krige og konflikter. Vi ser også katastrofer grundet kraftige storme og skovbrande.

Så længe de meget CO2-producerende lande som Danmark fortsætter med at ødelægge jordkloden, har folk behov for at flygte fra ødelagte egne for at overleve. Der fleste flygter dog endnu fra krig og konflikter, men afvises alligevel som flygtninge i højere grad i Danmark end i andre lande. Det sker bl.a. fordi vi reelt ikke har et uvildigt og grundigt domstolsorgan, der er uafhængigt af regeringens tendenser til at idyllisere forholdene i Afrika og tilsidesætte UNHCR’s vejledninger, og som ikke først og fremmest afgør asylstatus ud fra at gæt på asylansøgerens troværdighed.

Transportøransvaret, som Danmark i sin tid var et af de første lande til at indføre, og som nu er udvidet til andre transportmidler end fly, har gjort flugtruterne farligere og dyrere, hvor flygtninge tidligere kunne nøjes med at købe en almindelig flybillet til et Europæisk land. Alt imens Danmark og EU frasiger sig ethvert medansvar for, hvad Frontex gør, sætter barberbladshegn op for at holde flygtninge ude, tvinger flygtningebåde tilbage til Afrikas kyst eller til den tyrkiske kyst, undlader at komme kæntrede flygtninge til undsætning, og blokerer veje i Afrika. Danmark har derudover vist sig helt usolidarisk med Middelhavslandene og ikke hjulpet med at modtage flygtninge, trods tidligere løfter herom i 2015.

Konklusion:

SOS Racisme er helt imod den foreslåede lovændring, der skal muliggøre transportøransvar ved evt. genindførelse af grænsekontrol som følge af større flygtningebevægelser over landegrænser.

Så vi foreslår at lovforslaget ændres til ikke at give mulighed for grænselukning ved store flygtningestrømme, og til ikke at kunne pålægge noget transportselskab transportøransvar.

Som modforslag vil vi foreslå, at Danmark vågner op af dvalen og tager drastiske skridt til at nedsætte CO2-produktionen i verden, samt giver nødhjælp til de mange lande, der er udsat for katastrofer, og hjælper dem på fode igen, så de selv kan dække befolkningens behov, så den ikke har brug for at flygte på grund af klimaændringer. Desuden at Danmark bistår – ikke til at skabe, men til at løse eller mindske konflikterne i verden.  

For SOS Racisme,

Anne Nielsen, medlem af Koordinationsudvalget