Flygtninge: Danmarks fattige underklasse

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Fra Pixabay

Børnefamilier lever under eksistensminimum, hvis de er flygtninge, men “integrations”minister Tesfaye bruger et nedladende sprog, der opbygger og udbygger fordommene mod dem i strid med de faktiske omstændigheder.

Arbejderen kalder det en “opsigtsvækkende nyhed”, at flygtningefamilier lever under eksistensminimum. Men fire store undersøgelser har vist, at starthjælpen -> integrationsydelsen -> selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen betyder fattigdom for især børnefamilier, og at de lave ydelser på længere sigt ikke skaffer flygtninge i arbejde.

“… – Det er særligt familier med mere end ét barn og høj husleje, der er hårdt ramt. En familie med to børn har i gennemsnit 2400 kroner mindre om måneden, end hvad der kræves i et minimumsbudget, og en familie med tre børn har 5500 kroner under minimumsbudgettet, forklarede Mette Blauenfeldt.

– Det kan man måske klare en enkelt måned eller to, men der er familier, der lever på de her meget lave ydelser i årevis, tilføjede hun.

Et minimumsbudget er en opgørelse over, hvad forskellige familietyper skal have af indtægt for at kunne opretholde et nødvendigt og beskedent forbrug.

Ikke råd til mad og medicin

Mette Blauenfeldt baserer blandt andet sine oplysninger på rapporten “Familier på integrationsydelse”, som Institut for Menneskerettigheder lavede i 2018. Her konkluderer instituttet, at der er familier i Danmark, der lever under det eksistensminimum, der er fastlagt i grundlovens paragraf 75 for personer, der ikke kan forsørge sig selv.

Siden 2018 er der blevet strammet yderligere op i forhold til nyankomne flygtninge, og ydelsen har skiftet navn til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse.

For en voksen over 30 år, der er gift eller samlevende og har børn, er ydelsen i dag på 8703 kroner før skat. Det er godt det halve af den almindelige kontanthjælp for forsørgere, der er på 15.547 kroner.

For en flygtning over 30 år uden børn er ydelsen nede på 6219 kroner mod kontanthjælpen på 11.698 kroner.

– Mange familier på den lave ydelse har ikke råd til tre daglige måltider mad eller til at købe lægeordineret medicin, fortalte Mette Blauenfeldt…

Mathias Tesfaye bruger racistiske vendinger, der opbygger og understøtter fordomme og er i direkte modstrid med virkeligheden i Danmark, hvor flygtninge er sat uden for velfærdssystemet – sammen med alle andre, der ikke har været her i landet 9 ud af de sidste 10 år:

  • “tikker ind på deres bankkonto”
  • “komme ud af dynen om morgenen”
  • “fribillet”
  • “all inclusive-tur i velfærdssamfundet”

”… “Det væsentlige er, at vi nu vil skabe en sammenhæng mellem, hvad der tikker ind på deres bankkonti, og at de kommer ud af dynen om morgenen”, sagde Mattias Tesfaye i et interview i Weekendavisen den 22. januar.

Det er simpelthen for at sige til folk: Der er ingen fribillet. Det er ikke en all inclusive-tur i velfærdssamfundet, når man får opholdstilladelse i Danmark”, konstaterede ministeren.

Den bemærkning vækker vrede hos Mette Blauenfeldt.

– Den her stramning er rettet imod mennesker, der er flygtet fra krig, vold, tortur og overgreb, og som ikke selv har valgt, at nu vil de til Danmark for at få all inclusive-velfærd. Det er reelt kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der bliver ramt af det her. Andre grupper af indvandrere er omfattet af et forsørgelseskrav, når de kommer til Danmark, erklærede hun i sit oplæg på webinaret.

– Det er en meget lille gruppe, vi taler om. I 2019 fik omkring 1700 asyl i Danmark, mens det i 2020 var nede på cirka 600.

Mange er ikke i arbejde

Mattias Tesfaye siger direkte i interviewet i Weekendavisen, at målet med aktiveringskravet dels er at få flere flygtninge i arbejde, men at det også er at afskrække asylansøgere mod at komme til Danmark, så tallet kan blive bragt endnu længere ned.

Dansk Flygtningehjælp erkender, at der er en langt lavere grad af beskæftigelse blandt gruppen af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund end for befolkningen som helhed.

Beskæftigelsesraten for nye flygtninge er efter tre år i Danmark på 53 procent for mænd og 16 procent for kvinder.

Mette Blauenfeldt konstaterede på webinaret, at det trods talrige stramninger ikke er lykkedes at hæve beskæftigelsen for ikke-vestlige mænd og kvinder nævneværdigt i perioden siden finanskrisen i 2008…

– Og det er blevet værre med coronakrisen. Her er der en overrepræsentation af mennesker med ikke-vestlig baggrund, der er faldet ud af arbejdsstyrken. De er typisk beskæftigede i erhverv, der er blevet hårdt ramt af corona som for eksempel transport, service, handel, hotel og restauration…

Læs Arbejderen 12. februar 2021 Der er flygtninge i Danmark, som i årevis må leve under eksistensminimum

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018