Et omskæringsforbud, der sender forældre seks år i fængsel, beskytter ikke børnene

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Circuminfo.dk:

Det er svært at se, hvordan det skulle gavne børn at kriminalisere deres forældre for noget, som alverdens sundhedsmyndigheder finder uproblematisk. Korrekt udført omskæring af drengebørn er ikke skadeligt for barnet, men det er en konstant sygelig- og offergørelse, skriver formandskredsen for Circuminfo.dk i dette debatindlæg.

I Information den 26. februar skriver Mikael Aktor, næstformand i foreningen Intact Denmark, at FN’s Børnekonvention danner grundlag for et forbud mod ikkemedicinsk drengeomskæring af mindreårige. Han hævder desuden, at et forbud har til formål at beskytte børn.

For nylig udkom Styrelsen for Patientsikkerhed med et notat, hvor de konkluderer, at drengeomskæring kan foregå patientsikkert, at komplikationsraten er lav og at der ikke er videnskabeligt belæg for Mikael Aktor og Intact Denmarks hyppigt fremførte påstande om farlighed og skadelighed ved korrekt udført drengeomskæring. Styrelsen ligger dermed på linje med samtlige af verdens nationale sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer.

Mikael Aktor og Intact Denmark har i årevis turneret med påstande om, at drengeomskæring »i virkeligheden« er i modstrid med FN’s Børnekonvention. Heller ikke dette er der belæg for.

For som Mikael Aktor så rigtigt selv skriver, er FN’s Komité for Børns Rettigheders fortolkning af Børnekonventionens artikel 24, stk. 3, at denne omhandler pigeomskæring, ikke drengeomskæring. Denne fortolkning deles af alle lande i verden. Ingen af de lande, der er tiltrådt FN’s Børnekonvention, forbyder drengeomskæring. 

Mikael Aktor hævder, at en mindstealder for ikkemedicinsk drengeomskæring har til formål at beskytte børn. Dette skal ifølge Intact Denmarks borgerforslag gennemføres ved en kriminalisering med op til seks års fængsel til forældre, der lader deres drengebarn omskære.

Det er svært at se, hvordan det skulle gavne børn at kriminalisere deres forældre for noget, som alverdens sundhedsmyndigheder samt FN og WHO generelt finder uproblematisk.

Snarere har Intact Denmark sandsynligvis skadet danske børn med minoritetsbaggrund ved at udsætte dem for en årelang, grundløs sygeliggørelse og ved uden medicinsk eller juridisk belæg at italesætte disse børn som ofre, der har brug for beskyttelse imod deres egne forældre.

Af formandskredsen i foreningen Circuminfo.dk:

Ian C. Skovsted er cand.scient. i biokemi

Sohail Asghar er læge og Master of Disaster Management

Jette Møller er formand for SOS Racisme

Nanna Solow er cand.mag. i religionshistorie

Dan Meyrowitsch har en ph.d. i epidemiologi og er forskningsleder ved KU

Læs debatindlægget her.

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018