ELLEBÆK: “UEGNET TIL MENNESKER” og “SÅ UTÅLELIGT SOM MULIGT”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Ellebæk


“… Der findes en offentlig institution i Danmark, hvor menneskerettighederne krænkes systematisk. Det konkluderede Europarådets Torturkomité (CPT) efter et besøg i Udlændingecenter Ellebæk i januar. Kernen af kritikken er, at Danmark frihedsberøver mennesker, som hverken er dømt eller mistænkt for kriminalitet i en fængselslignende institution. Forholdene i Ellebæk er tilmed beskrevet som værende blandt de værste i Europa og endda mere kummerlige end forholdene i de danske fængsler, komiteen besøgte.I rapporten blev Ellebæk erklæret uegnet for mennesker og indeholder desuden beretninger om faldefærdige og beskidte rum og selvmordstruede mennesker, der sættes nøgne og isoleret i observationsceller i dagevis.I regeringens svar til rapporten understreges det, at »formålet med en administrativ frihedsberøvelse er at motivere en udlænding til at samarbejde om deres administrative udvisning«, og at de »som en generel regel kan ende deres frihedsberøvelse ved at samarbejde med myndighederne«.Frihedsberøvelsen i Ellebæk, som skal være så »utålelig som mulig«, falder dermed ind under, hvad skiftende regeringer ynder at kalde »motivationsfremmende foranstaltninger«…”“… Fængselslignende forholdMange af de frihedsberøvede i Ellebæk er afviste asylansøgere, og de er overbeviste om, at de ingen fremtid har i det land, de danske myndigheder vil udvise dem til. Ofte er det stærkt traumatiserede mennesker: Nogle er ofre for tortur i deres hjemland, andre er traumatiserede efter år på flugt. Nogle lykkes det at tvangsudvise. Det gælder dem, der kommer fra lande, som Danmark har en udsendelsesaftale med, for eksempel Afghanistan.Andre lande har Danmark ingen aftaler med, og det eneste formål med fængslingen er her at presse den indsatte til at lade sig ’frivilligt’ hjemsende ved at gøre deres tilværelse i Danmark så utålelig som mulig. I de fleste tilfælde ved de indsatte ikke, hvor længe de skal være fængslet.Denne form for frihedsberøvelse kaldes for »motivationsfremmende fængsling«. Nogle kommer ud igen og får aldrig asyl i Danmark, men kan se frem til at ende deres dage på et andet dansk udrejsecenter, mens andre får medhold i deres sag og tilkendt asyl.Fælles for alle er imidlertid, at de ikke er i Ellebæk for at afsone en straf for en kriminel handling. Alligevel opfatter samtlige af dem, vi har talt med, Ellebæk som et fængsel, og de stiller sig ofte uforstående og frustrerede over for, hvorfor de som ikkekriminelle skal adskilles fra familie og venner og tilbringe måned efter måned bag tremmer.Det er dog ikke så mærkeligt. For personalet og offentligheden tror tilsyneladende også, at Ellebæk er et fængsel, da det administrativt sorterer under Kriminalforsorgen.Det lader altså til, at den eneste forskel på Ellebæk og et fængsel er, at de indsatte hverken er kriminelle eller mistænkte for kriminalitet, men alligevel sidder under samme vilkår som varetægtsfængslede.Motivationsfremmende torturOverordnet er det vores og brevets øvrige bidragyderes klare opfattelse, at frihedsberøvelse i Ellebæk er ekstremt nedbrydende og potentielt traumatiserende for de indsatte. I Ellebæk straffer den danske stat mennesker uden dom for at være uønskede i det nationale fællesskab…”“… Ellebæk er både resultatet af en bevidst beslutning om at bevæge sig ind i en juridisk gråzone, hvor man afprøver grænser for, hvad der kan betegnes som tortur, og hvor meget det er muligt at udhule diverse menneskerettigheder for at kontrollere, hvem der opholder sig i Danmark…”

Debatindlægget fra Ellebæk Kontaktnetværk i Information

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018