VOLDTÆGTSKULTUR I DANMARK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

BT kørte på et tidspunkt en grov misinformationskampagne, hvor de under overskriften “Unik optælling: 10 ud af 12 overfaldsvoldtægter BEGÅS af indvandrere eller efterkommere” misinformerede på det groveste (vores fremhævelse).

Læser man artiklen, opdager man nemlig, at der ikke er tale om nogen statistik, men samtlige voldtægtsdomme over mere end 1 1/2 år:

“…Overfaldsvoldtægter, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden eller kun kender hinanden meget perifert, er den type voldtægt, der er færrest domme for i Danmark. I en periode på godt halvandet år er 12 personer blevet dømt for den type voldtægt. Heraf er 10 indvandrere eller efterkommere af indvandrere. De stammer blandt andet fra Makedonien, Somalia, Bulgarien, Irak og Eritrea…” BT havde ikke undersøgt opholdsgrundlag. (Juni 2018)

Året efter udgav Amnesty International en rapport “Amnesty-rapport dokumenterer udbredt voldtægtskultur i Danmark” (marts 2019), og den handlede om den udbredte voldtægtskultur, der eksisterer i Danmark. Og her taler vi om helt andre tal.

“… Straffrihed, en forældet lovgivning og kønsstereotyper og myter i retssystemet står i vejen for retfærdighed for voldtægtsofre i Danmark. Det er konklusionen i Amnesty Internationals nye rapport om voldtægt i Danmark.

Selvom Danmark scorer højt på mange ligestillingsparametre, bliver TUSINDVIS af kvinder hvert år udsat for voldtægt – uden at en gerningsmand bliver straffet for det.

I en ny rapport ”Give us respect and justice! Overcomming barriers to justice for women rape survivors in Denmark” afslører Amnesty International, hvordan kvinder og piger svigtes af en forældet voldtægtslovgivning og mødes af myter og kønsstereotyper, når de anmelder en voldtægt.

Mange voldtægtsofre vælger slet ikke at anmelde overgrebet af frygt for ikke at blive troet på eller på grund af manglende tillid til retssystemet.

Chokerende høj straffrihed
I udarbejdelsen af rapporten har Amnesty interviewet 18 voldtægtsofre samt repræsentanter for blandt andet politiet, justitsministeriet og advokatsamfundet.

Derudover har Amnesty gennemgået 94 domsafsigelser fra perioden maj 2017 – maj 2018, samt 353 henlagte sager, dvs. sager, der er blevet lukket af anklagemyndigheden, inden de kom for en dommer.

Det er på denne baggrund, at Amnesty International kan konkludere, at fysisk modstand mod overgrebsmanden er et af de punkter, der tillægges allerstørst vægt…”

Så det burde ikke overraske, at det er en myte, at indvandrere og efterkommere begår flest voldtægter.

“… Sociolog Marie Bruvik Heinskou fra Aalborg Universitet blev overrasket, …For ét af fundene i den repræsentative del af undersøgelsen, som Gallup har indsamlet fra godt 3.000 danskere, viser, at folk med anden etnisk baggrund end dansk kun tegner sig for 9,6 procent af de seksuelle overgreb i Danmark. Til gengæld udgøres det helt store mørketal af etnisk danske mænd, som tegner sig for over 90 procent af de seksuelle overgreb. Langt de fleste af disse bliver aldrig anmeldt.

»Dette fund er opsigtsvækkende, fordi der eksisterer en antagelse om, at mænd med anden etnisk baggrund tegner sig for en stor del af de seksuelle overgreb, der bliver begået i Danmark,« siger Marie Bruvik Heinskou…”

Læs også
Jette Møller
januar 13, 2021
Jette Møller
september 19, 2020
Jette Møller
august 25, 2020
Jette Møller
oktober 6, 2020

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018