Siden sidst

Du kan gøre en forskel

Bliv frivillig

Vil du være med til at gøre en forskel i kampen mod racisme? Så hvorfor ikke blive frivillig for SOS Racisme? Som frivillig har du mulighed for at hjælpe med vores arrangementer og andre spændende projekter, der er med til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig Danmark. Vi søger altid efter engagerede personer, der ønsker at gøre en forskel og støtte vores mission om at bekæmpe racisme og diskrimination i samfundet
Er du klar? klik her!

Af Sheku Jalloh, Henriette Mentzel, SOS Racismes Forretningsudvalg og Anne Nielsen

Venskabsprisen slutter 2022

SOS Racisme afsluttede 2022 med at uddele vores venskabspris. Der var mange mulige emner til prisen, men vi endte med at blive enige om to mulige modtagere: Black Lives Matter Danmark og Den Intersektionelle Højskole, og for første gang delte vi så prisen mellem to organisationer. Prisoverrækkelsen blev holdt i oktober på Nørrebro, hvor vi havde en dejlig eftermiddag og aften. Vi var så heldige, at keramiker Lenny
Goldenberg donerede to unikke krus og John ”Fiskerlussing” Jørgensen holdt en bevægende tale for prismodtagerne.

Krystalnatsarrangementet og Folketingsvalg

”Aldrig mere en krystalnat”- arrangementerne 9. november markerede vi endnu en gang med at være medorganisator på begivenhederne både i København og i Svendborg. I november blev der udskrevet folketingsvalg, og da det tog sin tid før den nye regeringssammensætning var på plads, havde vi et hængeparti, nemlig at få afleveret sidste nummer af tidsskriftet og vores 2022 udgave af minileksikonet med info om racisme og
diskrimination til partiernes udlændinge -og retsordførere. De blev derfor afleveret personligt på Christiansborg i januar, og nu håber vi så de vil læse dem. For med den nye regeringskonstellation ser der ikke ud til at ske større forbedringer for de etniske minoriteter og flygtninge i DK. En god ting er dog at man indtil videre har sløjfet planen om et flygtningecenter i Rwanda. Desværre ser det ud til at andre lande har taget idéen til sig, hvilket vi selvfølgelig ikke håber medfører at planen bliver udført i praksis i andre lande.

Marts arrangementer i 2022

Hvert år er vi med til at markere FN’s Internationale Dag mod Racisme. Allerede den 18. marts varmede vi sammen med andre antiracistiske organisationer op til racismedagen den 21. Denne gang blev dagen markeret med en musik-demonstration ” Love Music, Hate Racism” på Blågårds Plads i København. Her var Kaloua Digbeu-Larsen en af talerne. Den 21. marts var vi sammen med fagbevægelsen. Det sker med arrangementet ”Medmenneskelighed.” I år var det hos 3F i København, hvor journalist Abdel Aziz
Mahmood talte om sin oplevelse med at belyse diskrimination af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet i Qatar, mens forfatter – og debattør Geeti Amiri talte med udgangspunkt i egne erfaringer om diskrimination og ligestilling i Danmark. SOS Racismes formand, Sheku Jalloh, sluttede aftenen af med at fortælle lidt om SOS Racismes arbejde.

Menneskerettighedsprisen

Kaloua er også SOS Racismes repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder, og han deltog 22. februar, da Menneskerettighedsprisen 2022 blev givet til Manilla Ghafuri, forperson for Rapolitics som vi havde et glimrende samarbejde med, da de holdt en workshop sidste år for skoleelever på vores stand på Folkemøde Møn.

Samarbejde med skoleelever

Vi får i øvrigt også jævnligt henvendelser fra skoleelever, der har brug for viden om racisme, når de har emnet på skoleskemaet, og det er en stor fornøjelse at bringe viden om vores arbejde videre til de yngre generationer, som altid er meget interesserede.

Samarbejde med andre antiracistiske organisationer

SOS Racisme følger også med i de organisationer, der arbejder mod den racisme og diskrimination som inuit (grønlændere) oplever eksempelvis i mødet med de danske myndigheder. Vi er glade for, at José Francisco Cali Tzay, der er FN´s særlige rapportør for oprindelige folks rettigheder, og som for nylig var i Danmark, er enig i at inuit udsættes for strukturel racisme, hvilket han har konkluderet i en efterfølgende rapport. Forhåbentligt vil det bidrage til at der kommer et større fokus på problemet. SOS Racisme håber, at vi på et tidspunkt har mulighed for at holde endnu et arrangement, der fokuserer på inuits vilkår. Det bliver måske allerede til efteråret.

Religionsfrihed og ret

Indtil videre planlægger vi et grundlovsmøde om religionsfrihed sammen med Retspolitisk Forening, så følg med i kommende arrangementer på vores hjemmeside: sosracisme.dk samt på Facebook og Instagram.

Sheku Amadu Jalloh, foto: Image Makers Skolefoto, Kbh.Komm.

SOS Racismes nye formand

Efter årsmødet i november fik vi ny formand, Sheku Amadu Jalloh, til daglig kaldet Jalloh, der sammen med kasserer Steen Eriksen og to talspersoner, Henriette Mentzel og Kaloua Digbeu-Larsen samt suppleant Stine Riis udgør SOS Racismes forretningsudvalg.

Jalloh præsenterer sig selv her:

Jeg kom til Danmark som politisk flygtning og blind passager i 1990 fra Sierra Leone og er i dag dansk statsborger. Jeg er far til to drenge og er ansat på Københavns Universitetsbibliotek- KubNord som er en del af Det kongelige Bibliotek, hvor jeg er Arbejdsmiljørepræsentant for omkring 100 af mine kollegaer. Jeg er meget aktiv, så jeg har nogle tillidshverv som skolebestyrelsesformand for Sortedamskolen, hvilket
jeg har været gennem en del år. Desuden er jeg bestyrelsesmedlem i Lejernes Landsorganisation (LLO), Hovedstadens bestyrelse og LLO´s Forbundsbestyrelse. Jeg kan lide at involvere mig, så jeg er også medlem af Østerbro lokaludvalg, hvor jeg er formand for børn- og unge udvalget og medlem af udvalgene for Social Sundhed, Ældre og Integration samt puljeudvalget og er nu også udtaget som domsmand i Østre Landsret. Et hverv, der løber frem til december 2023. Af uddannelse er jeg kontoruddannet og efterfølgende har jeg læst til journalist i Liberia med 3 måneders praktik i USA og undervist et år i engelsk på Kap Verde. Jeg brænder meget for ligestilling og lige muligheder for alle. Vores land er et kosmopolitisk samfund, hvor der skal være plads til alle dem, der vil og kan, og jeg både vil og kan yde noget for de svage i samfundet og ser frem til som formand for SOS Racisme at være med til at bekæmpe racisme og diskrimination både internt med de andre aktive i foreningen, men også sammen med de andre organisationer som SOS Racisme arbejder sammen med. Afslutningsvis et citat af Nelson Mandela, der er vigtigt for mig: ”The greatest glory in living lies not in never fallen but in rising every time we fall”.

Handlingsplaner mod racisme og hadforbrydelser

SOS Racisme har fulgt med – både i den Handlingsplan mod racisme og diskrimination, som Folketinget havde vedtaget at gennemføre på landsplan, og Københavns Kommunes Handleplan mod racisme, hadforbrydelser og diskrimination, som Borgerrepræsentationen havde vedtaget skulle udformes og gennemføres. Vi har deltaget i inspirationsmøder og sendt materialer til inspiration på begge planer, samt skrevet til ordførerne i aftalepartierne for den tidligere socialdemokratiske regering, samt indsendt høringssvar på udkastet til Københavns Kommunes handleplan.

National handleplan mod racisme

Den nationale handlingsplan mod racisme hænger, for på den ene side har regeringen skrevet til FN’s Racediskriminationskomité (CERD), at planen var under udarbejdelse, og på den anden side, at processen var under afklaring i regeringen. Den lå mere eller mindre brak i foråret 2022, men efter et møde i juni, hvor flere fra SOS Racisme deltog sammen med personer fra en række andre NGO’er, blev der skrevet et udkast til en handleplan der blev sendt rundt i ministerierne til intern høring, hvorefter eventuelle ændringer måske skulle inkorporeres i planen, inden den blev forelagt aftalepartierne. Men efter folketingsvalget blev udskrevet i oktober 2022 har den ligget brak. Christina Olumeko (Alternativet) har spurgt justitsministeren til den og fået det svar, at: ”Den videre proces for handlingsplanen er under afklaring i regeringen. Når regeringen har taget stilling hertil, vil jeg naturligvis orientere aftalepartierne.” Så vi ved reelt ikke om regeringen vil fortsætte den og bruge de penge, som det blev vedtaget at afsætte til den i foråret 2022. Eller om SVM-regeringen skrotter den, skønt de har lovet noget andet til CERD. SOS Racisme har rykket aftalepartierne og bedt borgerrepræsentanterne i København om
at rykke deres partier.

Københavns Kommunes handleplan mod racisme

Københavns Kommune har skrevet udkast til en handleplan mod racisme, hadforbrydelser og diskrimination. SOS Racismes høringssvar og Københavns Kommunes handleplan ses her. Vi har rost Københavns Kommune for at have udformet et udkast til en handleplan, hvor en række indsatser allerede er vedtaget, bevilget støtte og kan sættes i værk i 2023 efter høringen. En følgegruppe af NGO’er er dog ikke tildelt midler, så det er uvist om den bliver til noget; vi har påpeget, at den næppe vil være dyr at etablere. For os er vigtigt at kunne komme med forslag og kommentarer for at holde fast i målet om at afskaffe racisme, hadforbrydelser og diskrimination.

Diskrimination i nattelivet

SOS Racisme er enige i punkterne i handleplansudkastet på nær ét – som for os er et af de vigtigste, nemlig om gennemførelsen af en indsats mod diskrimination i nattelivet. Vi fandt nemlig DRC’s (Danske Restaurationer og Caféers) dokument: ”Guide: Fair adgangskontrol i nattelivet” på deres hjemmeside, og det er stærkt diskriminerende. Guiden var en anvisning på at bruge såkaldt lovlige begrundelser for ulovlig
diskrimination ved diskoteker mv. for at få en bestemt gruppe – formentlig især personer med et ”ikke-vestligt” udseende, til ikke at fylde for meget på diskotekerne gennem frasortering af diverse grunde – og derfor skulle dørmændene helst undlade at nævne grunden for de diskriminerede. Vi er stærkt uenige med handleplansudkastet på dette punkt, som ikke har noget at gøre med et fair natteliv, men som reelt understøtter diskrimination og kvotesystemer.

Foto fra årsmødet: Steen Eriksen, Birgitte Olesen, Stine Riis og Kaloua DigbeuLarsen; foto: redaktøren.

Se guiden her og døm selv:

Tabellen over ”lovlige” grunde på s. 4 indledes: ”Kriterier, der kan anvendes så restaurationens ønsker til at betjene en specifik målgruppe overholdes”.

Indsatser som gennemføres i 2023

  • Indsats til forebyggelse af ubevidst diskrimination på københavnske arbejdspladser videreføres og udvikles. Indsatsen er finansieret med 0,8 mio. kr. i 2023.
  • Støtte til foreningen Mino Danmark til indsats, som bl.a. har til formål at træne og uddanne unge til at deltage i foreningsarbejde med fokus på at forebygge diskrimination. Indsatsen er finansieret med 0,55 mio. kr. i 2023.
  • Støtte til Jødisk Informationscenter med henblik på at forebygge antisemitisme. Indsatsen er finansieret med 1 mio. kr. i 2023.
  • Støtte til Sabaah med henblik på at forebygge, at LGBTQ+ personer med etnisk minoritetsbaggrund udsættes for diskrimination. Indsatsen er finansieret med 0,7 mio. kr. årligt i 2023-2026.
  • Lancering af samarbejde med foreningen Brobyggerne om levering af Brobyggerspil til dialog om fællesskab trods forskelligheder til skoler og fritidstilbud.
  • Relancering af Charter for et fair natteliv (Oslo-model mod diskrimination) og understøttelse af Københavns Nattelivsudvalgs opgaver. Indsatsen er finansieret med 1 mio. kr. i 2023.
  • Oplysningsmateriale til ledere og ansættelsesudvalg på arbejdspladser under Kbh. kommune om håndtering af ubevidste bias.
  • Trivselsundersøgelse – tilføjelse af spørgsmål om oplevet racisme og diskrimination i Kbh. Kommunes trivselsundersøgelse 2023.
  • Gennemgang af lokale retningslinjer vedr. krænkende adfærd i forvaltningerne med henblik på at sikre håndtering af racisme og diskrimination på kommunens arbejdspladser.