Til myndigheder

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email
Tilladelse til indsamling til dækning af omkostning opstået på grund af diskriminerende lovgivning som f.eks. Ghetto-lovgivningen

27. november 2020 – 26. november 2021 Indsamlingstilladelse Konto 5395 – 0575 889
SOS Racisme klage over politiets flytning af RP’s haddemo til Blågårds plads palmesøndag 2019 på vegne af i alt 37 foreninger

21. april 2021 Uddybning af dispositionsklagepunkterne

3. december 2020 Rigspolitiet udtaler kritik af Kbh. Politi og hjemviser klagen til fornyet behandling

18. maj 2020 SOS Racismes klage over politiet afgørelse

22. april 2020 Politiets afgørelse: ikke klageberettiget

13. marts 2020 Jette Møllers personlige svar til Kbh. Politi

25. februar 2020 Kbh. Politis svar vedr. Jette Møllers personlige oplevelse

4. august 2019 Tillæg til klage af 7. maj 2019 – enkeltpersoner med væsentlig og individuel interesse i politiets flytning af RP – 27. december 2020 – Ekstra tillæg til klage

7. maj 2019 Klage over politiets flytning af RP til Blågårds Plads palmesøndag 14. april 2019 fra SOS Racisme og 36 andre foreninger
Om udsmidning af hel familie i Blågården
5. – 17. marts 2021 Mailudveksling mellem FSB og SOS Racisme Danmark
25. november 2020 Svar fra Fsb på SOS Racismes henvendelse af 14. november 2020
14. November 2020 Protest til FSB over udsmidning af hel familie i Blågården pga. fraflyttet søns dom
Om udlændingecentre, hjemrejsecentre og Ellebæk
Datatilsynets sag om logningsfejl på Kærshovedgård
2. november 2020. SOS Racisme modtager akterne i svaret fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra Datatilsynet
22. oktober 2020. SOS Racisme til Datatilsynet: Om høringssvar?
3. oktober 2020. Vedhæftet artikel fra Herning Folkeblad om datafejl på Kærshovedgård
25. august 2020. Datatilsynets høring af Udlændinge- og Integrationsministeriet – sendt efter anmodning om aktindsigt
Om meldepligt, opholdspligt og underretningspligt og uproportionale strafskærpelser på udrejsecentre
25. september 2020. Rigsadvokatens svar på SOS Racismes forespørgsel om hjemmel til ændringen i Vejledningen af 23. marts 2020
Svar: Det følger ikke af Udlændingeloven, hvordan straffen skal udmåles for afviste asylansøgere. Almindelige strafudmålingsprincipper i Straffeloven §§ 80-82 skal anvendes i konkrete sager.
3. juni 2020. Til Rigsadvokaten. Hvor er der hjemmel til at skrive i Vejledningen til Anklagemyndigheden af 23. marts 2020: Fra 3. gang skal anklagemyndigheden overveje fængselsstraf?
23. marts 2020. Rigsadvokatens reviderede meddelelse til Anklagemyndigheden om strafudmåling i sager om overtrædelser af pligterne på udrejse- og hjemrejsecentrene
20. marts 2020 – modtaget 8. maj 2020: UIMs svar på mails af 3. og 6. februar om hvorvidt asylansøgere har underretningspligt
6. februar 2020. Til UIM: Om alle beboere på Kærshovedgård har underretningspligt?
18. januar 2019. Høringssvar vedr. paradigmeskiftet m. lovændringer
Alle høringssvar Høringssvar fra UNHCR og IMR Høringssvar fra Dignity, Dommerforeningen, Flygtningenævnet og Rigsadvokaten
Alle høringssvar, høringsnotater, udvalgsspørgsmål, ændringsnotater om L 140 her
11. februar 2019. SOS Racismes mail til Europarådets medlemslande om ikke at tilbagesende afviste asylansøgere til Danmark, da det i strid med EMRK kan udgøre refoulement. Bilag fra Volker Türk, UNHCR
4. januar 2019. Høringssvar om straf, nyaffattelse af pligter m.v.
Alle høringssvar
8. april 2017. Høringssvar om ophævet valgret for udviste
28. oktober 2016. Høringssvar på lovforslag om strafskærpelse for personer på tålt ophold m.v.
Alle høringssvar
Kommenteret høringsnotat
Om Coronasmitte på Asylcentre, Udrejsecentre og Ellebæk
3. maj 2021. SOS Racisme: Indkvartering på udrejsecenter øger smitterisiko og nedbryder asylansøgere fysisk og psykisk. Artikel i Altinget om fortsatte Coronaudbrud og om det meningsløse i pligter og straffe
5. september 2020. Øget risiko for Coronasmitte på udrejsecentre. Artikel i Sameksistens.dk
2. september 2020. Mail til UUI og Retsudvalget om ny epidemi på Kærshovedgård: Ophæv pligterne eller luk udrejsecentrene og Ellebæk
5. juni 2020. SOS Racisme til regeringen: Luk udrejsecentrene og Ellebæk og overhold menneskerettighederne. Debatindlæg i Altinget.
Artiklen omhandler forholdene under Corona-lockdown i foråret
29. april 2020. Mail til Styrelsen for Patientsikkerhed Region Midt, Tilsyn Nord om Corona-udbrud på Kærshovedgård.
Efter en telefonsamtale blev der tilbudt test til alle på Kærshovedgård.
Efter isolation af 4 nye smittede beboere i Brovst blev smitten stoppet.
27. april 2020. Til Røde Kors Sundhedsklinik Kærshovedgård om udbrud af Covid-19
16. april 2020. Til Sundhedsstyrelsen om etniske minoriteter og Corona-epidemien generelt og om forholdene i udrejsecentrene og Ellebæk specielt; og Sundhedsstyrelsens svar af 24. april 2020
27. april 2020. Udlændinge- og Integrationsministeriets svar om Corona og afslag på at ophæve opholds- og underretningspligt i udrejsecentrene
3. april 2020. Til justitsministeren, udlændingeministeren og ordførere: Europarådet, FN og WHO mener at frihedsberøvelse af migranter m.h.p. hjemsendelse aktuelt er illegalt: ophæv pligterne på udrejsecentre og løslad de indkvarterede i Ellebæk
14. april 2020. Udlændingeministerens svar til UUI på spm. om at ophæve opholdspligt mv. på udrejsecentrene
14. april 2020. Desuden andre svar fra udlændingeministeren på spørgsmål om Corona i udrejsecentre og på Ellebæk
18. marts 2020. Appel til myndigheder og politikere om at beskytte beboerne på udrejsecentrene under corona-epidemien
22 foreninger og ca. 600 enkeltpersoner har underskrevet appellen.
17. marts 2020. Henv. til UUI og Retsudvalget om risiko for epidemier i Ellebæk og udrejsecentre

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018