Hvilket Danmark er det, vi skal passe på?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email

Ingen kan tåle så megen magt, som Folketinget har overdraget regeringen ved at reducere retsstaten og tillade ’børnenes statsminister’ at forskelsbehandle nogle af de børn den danske stat har ansvar for.

„Vi passer på Danmark,” understreger vores statsminister som argument for nye stramninger i udlændingepolitikken. Næsten den samme begrundelse brugte vi i ”Bedsteforældre for Asyl”, da vi i 2007 inviterede politikerne til et ”omvendt vælgermøde” for at forklare dem, hvorfor vi hver søndag stillede os op uden for Sandholmlejren i protest mod, at vi i Danmark spærrer uskyldige mennesker inde i lejre.„Vi står her, vi gamle som har kendt Danmark så længe, for vi genkender ikke længere vores land.”Vi står der endnu. Foran Sjælsmark, og snart foran Avnstrup – for nu skal beboerne flytte igen – men blot til et nyt center, hvad der ikke giver megen mening, især ikke for de børn, som havde et normalt liv nogle timer om dagen i en dansk folkeskole. Ifølge Røde Kors har ¼ af børn på 10 år på Sjælsmark skiftet skole 4-6 gange på grund af omflytninger. „Vi passer på Danmark.” gentager Mette Frederiksen, med argumenter for at tidligere Islamisk stats-krigere ikke skal kunne vende tilbage til Danmark.

»Du har et menneske, der forlader Danmark mod alle anbefalinger, drager ud i et konfliktområde, måske begår alvorlige forbrydelser, måske sågar mod menneskeheden. Og så på et tidspunkt ønsker den person så at vende tilbage til Europa, måske Danmark«.

Ja, hvor ellers? Hvem skal ellers huse de uønskede? I en af de sange, der i hvert fald i Mette Frederiksens ungdom hørte til de kendteste danske Jeg elsker de grønne lunde, hedder det i 4. vers:

Mig fryder din ros, din ære, mig knuger din sorg, dit savn

hver glans hver plet vil jeg bære, som falder på Danmarks navn.

Statsministeren fastholder også, at situationen er til fare for børnene, som kan risikere at blive radikaliserede under deres opvækst? Men betyder det, at vi nu skal foretage sindelagskontrol og fratage forældre, vi politisk tager afstand fra, forældreretten over deres børn, som vi i forvejen har frataget dem deres danske statsborgerskab?

Uden familie, uden land, tilbydes det lille barn til gengæld en tvangsadoption.

Håndlangeren, der står for disse amputationer, hedder Tesfaye, ham er givet al magt til at udpege, hvem der skal ud, det kan ikke gå hurtigt nok, domstole eller andre myndigheder kan man spørge bagefter. Ham er det, som skal finde et sted, helst i Afrika eller et andet sted fjernt fra Danmark, hvor de afviste asylansøgere kan blive gemt væk. Vi taler om uskyldige mennesker som dig og mig.

Men man kan ikke exportere sin skam ved at gemme den langt nede i Afrika. De adspurgte afrikanske lande har da også indtil videre betakket sig for at løse et problem, de mener hører hjemme i Danmark

–Hvem kan tåle så meget magt?

Persondatapolitik

Kontaktoplysninger:
SOS Racisme, Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2000 København N
Tlf. 42331968,
Mail: sos@sosracisme.dk, Formand: jette@sosracisme.dk
Website: www.sosracisme.dk,
CVR: 29070601
Persondatapolitik for foreningen SOS Racisme.

SOS Racisme tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som SOS Racisme registrerer om dig, er navn, adresse, telefon og e-mailadresse og kontingentbetalinger.

SOS Racisme er dataansvarlig. Foreningens databehandlere er formand, næstformand og kasserer. Disse er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af personoplysninger
Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Det kunne eventuelt være samarbejdspartnere, som modtager personoplysninger til behandling på vegne af SOS Racisme.

Hvis vi finder behov for dette, vil vi spørge om din tilladelse.

Behandling af personoplysninger – Formålet
Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personer, vi registrerer, er enten
medlemmer eller bidragydere.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er afgørende for, hvilke personlige oplysninger
vi indsamler. Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine

personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

• Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer. Her beder vi
om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, mail).
• Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. Hvis et medlem kontakter os i
forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt.
medlemsnummer.
• Udsendelse af Tidsskriftet SOS Racisme. Ved udsendelse af tidsskriftet benyttes oplysninger om
dit navn og postadresse.
• Brug af hjemmesiden www.sosracisme.dk.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via
ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder (fx vejvisere), hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.
Sletning af personoplysninger Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden
for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

• Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at
vi har overblik over medlemskaber.
• Personoplysninger på medlemmer slettes straks ved udmeldelse af foreningen. Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger
bogføringslovens regler.
• I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspart, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for SOS Racisme via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til.

Ændring og sletning af dine oplysninger
Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for SOS Racisme jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitik
SOS Racisme forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden sos@sosracisme.dk, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en
synlig besked på foreningens hjemmeside og/eller i udsendte nyhedsbreve.

Vedtaget maj 2018, revideret 29. august 2018