SOS mod Racisme

EU om Danmark

Den  undersøgelse fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, som er nævnt i samrådsspørgsmål B d. 23. oktober, og som er en viderebearbejdning af resultaterne i artiklen nedenunder (på dansk):
Mental health among children seeking asylum in Denmark – the effect of length of stay and number of relocations: a cross-sectional  

Dette er et link til en leder i Ugeskrift for Læger i 2007, umiddelbart før der blev udskrevet valg.
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2007/UFL_EKCMA_2007_42/UFL_EKCMA_2007_42_52903

En rapport om sammenhæng mellem ventetid og psykisk sygdom hos voksne asylansøgere i Danmark:
http://www.biomedcentral.com.ep/content/pdf/1471-2458-7-288.pdf 

En rapport om selvmord og selvmordsforsøg hos asylansøgere i Danmark:
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2006/UFL_EKCMA_2006_17/UFL_EKCMA_2006_17_45590 

En rapport om en børnepsykiatrisk og -psykologisk undersøgelse af 6 asylbørn og deres familier kan ses her.

LIBEs endelige rapport på dansk

Den endelige danske rapport fra besøget foreligger nu og kan downloades her. Bemærk, at når der i afsnit 6 om Ordførerens konklusioner er nævnt noget om statussen "tålt ophold", forstås afviste asylansøgere, som ikke har opholdstilladelse eller rettigheder, og som samtidig ikke kan hjemsendes. I dansk sprogbrug betyder tålt ophold noget andet og helt specifikt, nemlig en status som udlændinge kan havne i, hvis de har begået alvorlig kriminalitet eller er mistænkt for det, og har fået en afgørelse om udvisning, men ikke har kunnet sendes hjem, fordi de risikerer dødstraf, tortur eller nedværdigende eller umenneskelig behandling i hjemlandet.

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI) havde kaldt integrationsminister Birthe Rønn Hornbech i samråd dels om den kritik som Europa Parlamentets LIBE-udvalg har rettet mod det danske asylssystem dels om skadevirkningen af børns lange ophold i asylcentre. Samrådet fandt sted d.  23. oktober 2008 kl. 16.00 - 18.00.

Begge samrådsspørgsmål kan læses på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UUI/samspm/A/index.htm og http://www.ft.dk/Samling/20081/almdel/UUI/samspm/B/index.htm En cd med lydoptagelse af det åbne samråd kan fås i Folketingets Oplysning, tlf. 33 37 33 38.

 folketinget@ft.dk. Folketinget har ideelle rettigheder til lydoptagelserne. En lydoptagelse af drøftelsen af LIBE-rappoprtens kritik fra samrådet kan downloades eller høres her. Du kan vælge mellem

  • Hele samrådet (52 minutter; MP3-fil på 12 MB) NB: Lydoptagelsen dækker kun drøftelsen af LIBEs kritik, og er desværre cuttet af til slut.
  • En central del: Birthe Rønn Hornbech giver sit første svar på samrådsspørgsmålet, lige efter Morten Østergaard har motiveret spørgsmålet (6 minutter, MP3-fil på 1,3 MB). Birthe Rønn Hornbechs svar kan læses nedenfor.

Desuden er her integrationsministerens talepapir  om samrådsspørgsmål B, det er sendt over til UUI med et brev, der stadfæster at "det talte ord gælder". 

 

Kommentar af Anne Nielsen:

Det er ikke rigtigt, at LIBE-udvalget ikke meddelte deres ankomst før i sidste øjeblik, som hævdet neden for af Birthe Rønn Hornbech!

LIBEs beslutning om at sende en delegation til Danmark fandt sted på et koordinatormøde i LIBE d. 22. januar 2008, efter at SOS mod Racisme og fem andre organisationer i juli 2006 havde sendt en appel til LIBE herom, og siden rykket LIBE med mellemrum. Som kontakt for NGOerne modtog undertegnede en mail fra koordinatoren for delegationen, Ana Dumitrache. I mailen skrev hun at delegationen  - udover at besøge asylcentre, ønskede et møde med relevante NGOer og med den ansvarlige minister, og det er mit indtryk fra telefonsamtaler, at hun kort derefter kontaktede Danmarks permanente repræsentation i EU med henblik på kontakt til integrationsministeren og med at sørge for, at delegationen fik adgang til såvel asylcentrene Sandholm og Kongelunden d. 11. april, og til Ellebæk - det lukkede fængsel, der hører under Kriminalforsorgen, men er beliggende i Sandholm-lejren.  Integrationsministeriet svarede imidlertid ikke, men Dansk Røde Kors Asylafdeling blev kontaktet vedrørende besøg på asylcentrene. Da koordinatoren ugen før delegationsbesøget fortsat ikke havde fået svar fra integrationsministeriet, forsøgte hun igen at kontakte ministeriet telefonisk flere gange for at få et svar. Mandag d. 7. april fik de så besked om, at ministeren ikke kunne mødes med dem, og de overvejde at aflyse delegationsbesøget i Danmark; men endte så med at gennemføre den alligevel, og mødtes med departementschef Claes Nilas i stedet i Integrationsministeriet. Røde Kors havde allerede for længst aftalt besøg i Asylcentrene med dem, men tilladelsen til at besøge Ellebæk fik de først tirsdag d. 8. april, og det hele blev arrangeret så sent, så de ikke kunne komme til at se hele fængslet. Birthe Rønn Hornbech undgik dog ikke helt at mødes med delegationen, idet hun befandt sig i korridoren i Integrationsministeriet, da delegationen gik ud efter at have mødtes med Claes Nilas den 11. april om eftermiddagen, men ministeren var for befippet til at hilse på den!

 

Ministerens bemærkning om, at LIBE slet ikke har "sat sig ind i den danske jura, ikke engang i de internationale regler", skyldes formentlig, at ministeren har misforstået en passage i LIBEs konklusioner om  statussen med "tålt ophold", som handler om de afviste asylansøgere. Og det fordi Tålt ophold i dansk lovgivning refererer til en helt specifik lovgivning, hvor personer er på "tålt ophold" på grund af kriminalitet eller mistanke om terror, og egentlig er udvist som følge af dom eller administrativ bestemmelse, men ikke kan sendes hjem, da de vil være i fare for dødsstarf, tortur eller nedværdigende eller umenneskelig behandling i hjemlandet. Men det kan jo være svært for ministeren at forstå udvalgets rapportør, når ministeren ikke har tid til at tale med udvalget!

 

 (Udsskrift fra samrådet): Birthe Rønn Hornbech:
"Det -  det er jo meget interessant, hvad spørgeren siger, at der er rejst kritik. Nu er LIBE-udvalget jo ikke et ekspertudvalg. De har ikke nogen særlig faglig ekspertise, endsige juridisk ekspertise, de er slet og ret, det som vi er her rundt om bordet, de er politikere. 

Og de har selvfølgelig et politisk øjemed, når de indfinder sig i Danmark, uden at have aftalt noget som helst med mig. Så vil jeg godt sige, så kan man altså ikke forlange, at alle andre aftaler bliver suspenderet. De har ikke meddelt deres ankomst andet end i sidste øjeblik, de har ikke på nogen måde forsøgt at få en aftale med mig, de har meddelt, hvornår de var her, og det må jeg sige, det er ikke sådan en fremgangsmåde, jeg selv betjener mig af. Og jeg har nu den opfattelse, at dem der først træffer aftale med mig, de skal ikke skydes ud, det er muligt hr. Morten Østergaard har den opfattelse, LIBE-udvalget havde helt åbenbart den opfattelse, jeg bare havde at stå skoleret og suspendere alle andre aftaler – det kunne jeg ikke drømme om, det var mget dårlig opførsel fra deres side. Alle andre de henvender sig og spørger, hvornår man kan, og sådan plejer vi også at opføre sig hos os. Så det være lige sagt med det samme. 

Så vil jeg da først sige, at LIBE-udvalget har jo måske nødtvungent, hvad ved jeg, måttet indrømme, måske har de fået skuffelser, der ikke gik i opfyldelse, ved at se forholdene i Sandholmlejren , fordi jeg synes, det fremgår meget tydeligt af den rapport, at de måske om end nødtvungent erkender, at de fysiske rammer er meget gode, og det er jeg fuldstændig enig i. Det synes jeg, det lige hører med.

Så er det jo fuldstændig rigtigt, at LIBE-udvalget har en helt anden politisk opfattelse end det politiske flertal i Folketinget. Altså det kan man jo tydeligt se, det lyser jo igennem siderne, at det man ønsker, det er nogle flere opholdstilladelser. Altså man vil have, man vil ikke acceptere, at der er afviste asylsøgere, man ønsker nogle opholdstilladelser. Det er jo et helt legitimt politisk formål.
Det er måske bare lidt mere ærligt, hvis man siger det rent ud, frem for sådan at forsøge at dække det bag sådan en slags ekspertise, som ikke er til stede. Det er ren og skær politik, at man ønsker en anden udlændingepolitik, end regeringen og - og Dansk Folkeparti ønsker sig. Sådan ser jeg på det. 

Så kan jeg jo så undre mig over, at man så alligevel udstiller mangel på ekspertise i den grad, som man gør, for det er jo meget tydeligt, at man har slet ikke sat sig ind i den danske jura, ikke engang i de internationale regler. 

For eksempel taler man meget morsomt om, at dem, der er på tålt ophold, at de er i et juridisk tomrum. Det er meget interessant, fordi vi har tålt ophold i Danmark, fordi der er nogle internationale regler, der siger, at selv om vi har udvist, så er der altså nogle, der ikke kan udvises, på grund af internationale regler. Det er LIBE-udvalgets opfattelse, at de internationale regler er et tomrum – et juridisk tomrum - det må stå for deres egen regning, jeg finder det nærmest lidt komisk, fordi vi opfylder netop de internationale konventioner ved det. Men sandheden er jo nok netop, at de ønsker, at - at der skal være nogle andre regler, nemlig at de får opholdstilladelse.  Og det skal jeg meddele, at det får de ikke. Det ligger helt fast, hvordan politikken er. Dem der er på tålt ophold, de får ikke opholdstilladelse, hvis nogen skulle få den tanke. De er udvist. Og jeg har netop i dag bedt min departementschef, der er formand for den arbejdsgruppe, der ser på de her regler, om at prøve at fremskynde arbejdet, og
prøve at få afsøgt alle de muligheder, vi har, for at vi kan komme udenom tålt ophold, vi kan komme uden om, at nogen, der er straffet for alvorlige forbrydelser eller mistænkt for terrorisme, at de kan gå frit omkring i Danmark. 

Med hensyn til de afviste asylsøgere, da er det klart, at vi synes heller ikke om, at folk sidder så længe i asyllejrene, men begrundelsen er jo netop fra vor side, at vi mener, at det er et valg, de selv træffer. Jeg kan godt se at LIBE-udvalget godt vil have nogle opholdstilladelser, måske en slags amnesti. Det kan jeg også sige, at det bliver der ikke tale om. De pågældende er afvist, de har pligt til at rejse hjem, når de ikke rejser hjem og tiden går, ja men så bliver det mere pinagtigt. Jeg synes, det er synd for deres børn. Men det er jo altså sådan, det går. Og i betragtning af, at det altså er personer, der ovenikøbet er afvist, så synes jeg, at vi fra politisk hold har gjort meget for, at de ydre rammer skal være i orden, vi har gjort meget for at give forskellige former for beskæftigelse og undervisning.  Og jeg kan i hvert fald sige, at jeg ved, at inden for de rammer, politikerne har afstukket, der gør Røde Kors alt, hvad de kan, for at de skal få det bedst muligt, selv om de er her uden tilladelse, selv om de er her kun på trods af, hvad danske myndigheder og Flygtningenævnet, har bestemt.  

Så derfor må jeg sige, at jeg er komplet uenig med LIBE-udvalget, de har en helt anden politisk opfattelse end denne regering og et flertal i Folketinget. Så det afviser jeg fuldstændigt." 

 

 

Læs den endelige rapport på engelsk som den blev vedtaget af LIBE d. 9.september 2008. En dansk endelig udgave forventes ca. 27. oktober.
Rapporten er meget kritisk, især over for, at afviste asylansøgere kan opholde sig i asylcentre i op til ti år i et retsligt tomrum. Den anbefaler, at Danmark giver de afviste asylansøgere, der kommer fra lande, som Danmark ikke har en hjemsendelsesaftale med, en beskyttelsesstatus - herunder er irakerne frmehævet. Desuden kritiseres det, at Danmark forsøger at presse de afviste asylansøgere med såkaldte "motivationsfremmende foranstaltninger" til selv at rejse hjem - hvor der er tale om lande, som Danmark ikke kan tvangsdeportere dem til på grund af forbud mod alle former for nedværdigende og umenneskelig behandling.

Europa-Parlamentets besøg i Danmark 10. - 11. april 2008

"Jeg undrer mig over, hvordan et civiliseret samfund kan tillade sig at behandle sine borgere sådan."
Panayiotis Demetriou, formand for delegationen. 

En delegation fra Europa-Parlamentets komité for Borgernes rettigheder mv, LIBE,  var på besøg i Danmark for at undersøge asylansøgernes forhold. Det skete efter at SOS mod Racisme sammen med 5 andre organisationer havde sendt en appel  d. 13. juli 2006. appellen på dansk   appellen på  engelsk

Delegationen kom til Danmark torsdag d. 10. april og havde møde med en lang række NGO'er og eksperter torsdag aften.
Fredag d. 11. besøgte delegationen først Center Sandolm, siden det lukkede fængsel i Sandholm: Ellebæk, som hører under Kriminalforsorgen.
Siden spiste de frokost i Røde Kors Hus i København, var til møde med Claes Nilas, departementschef i Integrationsministeriet. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech tog ikke imod og har til pressen udtalt, at hun aldrig havde lovet dem et møde. De fik dog et glimt af hende at se i gangen, da de kom ud fra mødet med hendes departementschef.
Før delegationen rejste hjem, besøgte de Center Kongelunden, hvor de også havde møde med Dansk Røde Kors. Efter at delegationen havde forladt Kongelunden, holdt NGO'er en pressekonference, hvor der også var asylansøgere fra Kongelunden til stede.

Delegationen var rystet over, hvad den så: at folk blev holdt i asylcentre uden ret til arbejde og uddannelse i årevis, og at folk havde opholdt sig i asylcentre i mange år, nogle mere end ti år. De var rystede over, at Danmark på den ene side i årevis ikke havde kunnet sende asylansøgerne tilbage, og på den anden side ikke gav dem opholdstilladelse. Og det berørte dem, at asylansøgerne blev psykisk syge, at børnene ikke fik en uddannelse, og at børnene led fordi forældrene blev syge af det årelange ophold uden arbejde og et normalt liv.

Referat fra mødet med NGO'er:             Danske asylforhold i Europa-Parlamentets søgelys.pdf
Referat fra besøg i Sandholm:               Referat fra LIBEs besøg i Sandholm og Ellebæk.pdf
Referat fra besøg i Kongelunden:          LIBE-delegationens besøg i Kongelunden.pdf

Oplæggene fra NGO-mødet med LIBE kan ses her: de giver tilsammen en god oversigt over danske asylforhold:
Dagsorden for NGO-mødet:    Final proposal for agenda for the meeting with NGOs.pdf
Anne Nielsen: Wellcome to LIBE, main reasons for our appeal      Velkomsttale.pdf
Michala Bendixen:  Important figures on stay in Denmark and grant of asylum       Important figures.pdf
Nina Lassen: Lack of conformity between Danish asylum law and practise and international
and European standards and obligations      LIBE - DFH presentation.pdf
Bente Rich: Psychiatric diseases in asylum seekers        Worry about the psychiatric diseases.pdf
Gerd Gottlieb: About Education          Presentation to LIBE. About Education.pdf
Inger Neufeld: Unaccompanied children in Denmark versus Dublin II convention           LIBE_DublinII.pdf
Anne Nielsen: Deportations.                                                                                            Deportations.pdf

Amnesti-nu afleverede deres høringssvar til EU om en fælles asylpolitik:                  Høringssvar på engelsk
Amnesty International om asylpolitik i Danmark:                                                         LIBE: Amnesty Internationals Recommendations.pdf
Om Motivationsfremmende og ydmygende behandling                                               Motivating measures and other forms of degrading treatments.pdf
Inga Axelsen: Om skoleforhold                                                                                   Skoletilbudene.pdf
 NGO'erne afleverede desuden en liste med cases om behandling af asylansøgere og Maria MacDallands film: Black at Heart.

 Se Europa-Parlamentet i Københavns nyhedsbrev nr 13 og 14 om besøget: http://www.europarl.dk/sub_div/sub_indx/nyhedsbrev.htm 
Europa-Parlamentet har video og interviews fra besøget på hjemmesiden:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/018-26642-168-06-25-902-20080415FCS26634-16-06-2008-2008/default_p001c001_en.htm    tryk på "Watch a film of the visit" nederst på siden.
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/018-26642-168-06-25-902-20080415FCS26634-16-06-2008-2008/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/018-26642-168-06-25-902-20080415FCS26634-16-06-2008-2008/default_p001c001_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/018-26642-168-06-25-902-20080415FCS26634-16-06-2008-2008/default_p001c002_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/018-26642-168-06-25-902-20080415FCS26634-16-06-2008-2008/default_p001c003_en.htm

Citater fra delegationsmedlemmer: 
"Vi er bekymrede og foruroligede over, at mennesker er spærret inde i årevis uden at få nogen form for uddannelse eller arbejde, fordi vi har fået indtryk af, at asylansøgerne bliver psykisk syge.....Danmark overholder ikke Dublin 2-konventionen, der går ud på, at børn, som bor et andet sted end forældrene, kan blive genforenet med dem. Det er en måde at skabe asociale børn på. Børnene taler dansk, de kender kun Danmark, og de vil formentlig blive i Danmark. Det er et stort problem. " (Martine Roure, som er rapportør for komiteen til Information).

Og delegationens formand, Panayiotis Demetriou, siger: "Danske politikere er nødt til at se på realiteterne i stedet for at hænge sig i bureaukrati. Det er jo asyllovgivningen, der betyder, at folk sidder 10 år i danske asylcentre. Efter 10 år kan man ikke sende familierne tilbage, de har intet at tage tilbage til. De lever her uden uddannelse og job, og staten betaler". "Som menneske sympatiserer jeg med flygtningenes situation i Sandholmlejren, og jeg undrer mig over, hvordan et civiliseret samfund kan tillade sig at behandle sine borgere sådan."     se http://www.information.dk/157789

Selv om Danmark har taget forbehold over for EU's asylpolitik, skal vi stadig overholde menneskerettighederne. Menneskerettighederne, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (som også er implementeret i dansk lovgivning) og FN's Flygtningekonvention er væsentlige dele af EU's grundlag. På besøget blev det helt klart for LIBE, at Danmark ikke overholder menneskerettighederne over for asylansøgere.
Så, i NGO'erne tror vi nu på, at der sker vigtige ændringer, senest når LIBEs rapport bliver offentliggjort i september eller oktober 2008.

 

SOS_logo_uden_tekst_80.jpg


Tidsskriftet SOS Racisme

Minileksikon 2018

Minileksikon

 

Webside til gymnasierne: 

 


« forrige| top| næste »
 

SOS Racisme
Union (VerdensKulturCentret), 2. t.v.
Nørre Allé 7
2200 København N
Email: sos@sosracisme.dk

Tlf. 42 33 19 68: kasserer og formand for kbh-afdelingen Steen Eriksen - kbh@sosracisme.dk 

Tlf. 42 33 19 69t

Tlf. 60 63 33 99: landsformand Jette Møller 
jette@sosracisme.dk 

Mobile Pay: 4233 1968

CVR: 29070601

Klik her og se vores Persondatapolitik

Tilmeld dig Betalingsservice

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login